Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia. (czytaj dalej)

Komunikat dotyczący programu rządowego zorientowanego na zapewnienie wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej. Bezpośrednim realizatorem projektu na terenie naszej gminy jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni.

przedmiot zamówienia: Poradnictwo specjalistyczne rehabilitanta lub fizjoterapeuty oraz wsparcie uczestniów projektu objętego grantem pn. "Bliżej Wsi - Bliżej Ciebie" - konsultacje indywidualne, wykłady tematyczne, praca z grupą w formie zajęć ruchowych
tryb zamówienia: Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 niniejszej ustawy (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.)
zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy: MGOPS.271.4.2021
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 5 marca 2021 r. do godziny 14:00
wynik postępowania:  

 

przedmiot zamówienia: Poradnictwo i wsparcie psychologiczne uczestniów projektu objętego grantem pn. "Bliżej Wsi - Bliżej Ciebie" - konsultacje indywidualne, praca z grupą, moderowanie debaty w trakcie pikniku integrującego
tryb zamówienia: Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 niniejszej ustawy (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.)
zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy: MGOPS.271.3.2021
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 5 marca 2021 r. do godziny 14:00
wynik postępowania:  

 

w sprawie ustalenia Regulaminu wyboru reprezentacji osób zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni w celu dokonania, w porozumieniu z Burmistrzem Kcyni o wyborze instytucji finansowej, z którą przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni zostanie zawarta umowa o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

w sprawie ustalenia ceny 1 roboczogodziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni

w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego na 2021 rok Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 159) wprowadziła narzędzia umożliwiające skuteczną pomoc rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, poza asystentem rodziny wprowadziła dodatkową formę wsparcia - rodziny wspierające.


Zgodnie z art. 30 przedmiotowej ustawy pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (krewnym, znajomym, sąsiadom), które spełniają następujące warunki:

  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
  • uzyskają pozytywną opinię Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni wydaną na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
     

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni zaprasza do współpracy rodziny zainteresowane udzielaniem pomocy innym rodzinom przeżywającym trudności w:

1. opiece i wychowywaniu dzieci (m.in. pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi, pomoc dzieciom w nauce, pomoc w organizowaniu czasu wolnego i rekreacji, pomoc w rozwijaniu zainteresowań, uzdolnień, umiejętności społecznych dzieci, wspieranie rodziców w zmianie postawy rodzicielskiej, podejścia wychowawczego);

2. prowadzeniu gospodarstwa domowego (m.in. pomoc w racjonalnym gospodarowaniu budżetem rodziny, udzielanie wskazówek w zakresie przygotowania zdrowych posiłków, utrzymywania porządku w mieszkaniu, realizacji zadań na rzecz domu i sprzyjających rozwojowi dzieci warunków mieszkaniowych, pomoc w nabyciu umiejętności prawidłowego zaspokajania potrzeb rodziny);

3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych (m.in. objaśnienie aktualnych ról społecznych, w tym ról w rodzinie, pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z właściwym pełnieniem ról społecznych i ról w rodzinie, wypracowanie korzystnych zmian w postawie członków rodzin i przygotowanie klientów do właściwego wypełniania przynależnych im ról na rzecz osobistego dobra i dobra rodziny).


Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności, działa na podstawie posiadanej wiedzy z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego, opieki i wychowania małoletnich, korzysta z posiadanych kompetencji społecznych.

Rodzian wspierająca podczas realizacji wsparcia może liczyć na pomoc i współpracę:

  • pracownika socjalnego,
  • specjalisty pracy z rodziną,
  • asystenta rodziny.


Pełnienie funkcji rodziny wspierającej to praca społeczna.

Rodziny nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy określony w umowie cywilnoprawnej zawieranej z rodziną wspierającą (art. 31 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 159).

Bezinteresowna pomoc niesiona innym może stać się źródłem satysfakcji dla osób, które zechcą poświęcić swój czas w ramach funkcji rodziny wspierającej!


Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości do udziału w procesie pomocy rodzinom wspieranym, poprzez złożenie umotywowanego wniosku, w biurze podawczym (parter pok. nr 3) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni przy ul. Libelta 28.

Dodatkowych informacji udzieli specjalista pracy z rodziną pod numerem tel. 52 384 76 78 lub 534 839 481.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia. (czytaj dalej)

 
1 do 10 z 332