Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Prawo do skorzystania z pomocy w formie posiłku podczas zajęć w żłobku/przedszkolu/szkole - przysługuje uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

Na podstawie niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych chcielibyśmy w sposób przejrzysty poinformować wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową o rodzaju, zakresie oraz celu pobieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz pouczyć o przysługujących Państwu prawach.
Korzystanie z naszej strony internetowej jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych.
Jeśli dane pobierane są automatycznie podczas odwiedzin naszych stron internetowych przetwarzane są zgodnie z aktualnymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne a nie ma ustawowych podstaw do takiego przetwarzania, pozyskujemy co do zasady zgodę niezbędną do przetwarzania danych.
Jako jednostka odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych ustaliliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania jak najwyższego poziomu ochrony Państwa danych osobowych.
 
1.  Dane kontaktowe jednostki:

Administratorem Danych Osobowych jest:
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Libelta 28
89-240 Kcynia

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest:

Bogdan GŁOWACZ
iod.bogdan@gmail.com

 
2.  Prawa dotyczące danych osobowych osób, których one dotyczą.
Jeśli macie Państwo pytania dotyczące swoich danych osobowych, możecie się  Państwo do nas w każdej chwili zwrócić pisemnie, mailowo, telefonicznie, odpowiemy na pytania. 
Zgodnie z RODO macie Państwo następujące prawa:
 
Prawo do informacji (art. 15 RODO).
W każdym momencie macie Państwo prawo uzyskać informacje o tym, jakie kategorie danych osobowych oraz jakie informacje odnośnie Państwa przetwarzamy i w jakim celu to czynimy, jak również jak długo i według jakich kryteriów dane te są przechowywane i czy w związku z tym stosowane jest profilowanie.
Ponadto macie Państwo prawo dowiedzieć się, jakim odbiorcom wzgl. kategoriom odbiorców dane zostały ujawnione lub są jeszcze ujawniane; w szczególności w przypadku odbiorców w krajach trzecich lub organizacji międzynarodowych. W tym przypadku macie Państwo również prawo do uzyskania pouczenia w kwestii stosownych gwarancji w związku  z przekazywaniem Państwa danych osobowych.
Oprócz prawa do złożenia skargi w organie nadzorczym oraz prawa do uzyskania informacji odnośnie pochodzenia Państwa danych macie Państwo prawo do ich usunięcia, korekty, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych.
We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach macie Państwo prawo do żądania od Administratora Danych bezpłatnej kopii swoich danych osobowych, które przetwarzamy. Za wszystkie inne kopie, o które Państwo wnioskujecie lub które wykraczają poza prawo do informacji danej osoby, jesteśmy uprawnieni do pobierania stosownej opłaty administracyjnej.
 
Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO).
Macie Państwo prawo do żądania natychmiastowego sprostowania przetwarzanych danych osobowych oraz - uwzględniając cele przetwarzania – prawo do żądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych.
Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z prawa do sprostowania danych, możecie Państwo zwrócić się w każdej chwili do Administratora Danych celem naniesienia niezbędnej korekty.
 
Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO).
Macie Państwo prawo żądać natychmiastowego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”) w szczególności wtedy, gdy gromadzenie danych nie jest już konieczne, gdy Państwo odwołaliście zgodę na przetwarzanie danych, gdy Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub zostały pobrane niezgodnie z prawem i istnieje obowiązek prawny do usunięcia danych zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem narodowym.
Prawo do bycia zapomnianym nie znajduje jednak zastosowania, gdy istnieje przeważające prawo do swobodnego wyrażania opinii lub swobody informacji, gromadzenie danych jest niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego (np. obowiązków przechowywania), usunięcie danych nie jest możliwe z tytułu ciążących na AD obowiązkach archiwizacyjnych lub gromadzenie danych służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.
 
Prawo do ograniczenia (art. 18 RODO).
Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, gdy kwestionujecie Państwo poprawność danych, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, odmawiacie Państwo usunięcia swoich danych osobowych i żądacie w zamian ograniczenia przetwarzania, gdy konieczny cel przetwarzania przestaje istnieć lub sprzeciwiliście się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1, dopóki nie ustalono jeszcze, czy uprawnione interesy z naszej strony przewyższają Państwa interesy.
 
Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).
Macie Państwo prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, w powszechnie stosowanej formie, by przekazać je bez uszczerbku innej jednostce odpowiedzialnej, jeśli np. istnieje zgoda z Państwa strony i przetwarzanie dokonywane jest w drodze zautomatyzowanego postępowania.
 
Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).
Macie Państwo prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu wobec pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania swoich danych osobowych do celów bezpośredniego pozyskiwania lub badania rynku i opinii oraz marketingowego (promocyjnego) przetwarzania danych, chyba że możemy przedłożyć przekonujące i wymagające ochrony dowody dotyczące przetwarzania danych, które to dowody przewyższają Państwa interesy, prawa i wolności.
Ponadto nie możecie Państwo skorzystać ze swojego prawa do wyrażenia sprzeciwu, gdy przepis prawa przewiduje pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych lub obliguje do pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania tych danych.
 
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).
Przysługuje Państwu prawo do składania skargi do właściwego organu nadzoru, jeśli uważacie, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych doszło do naruszenia.
 
Prawo do wycofania zgody w związku z prawem do ochrony danych osobowych (art. 7. 3 RODO).
Udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych możecie Państwo odwołać w każdym momencie bez podania przyczyny. Dotyczy to również odwołania oświadczeń o wyrażeniu zgody, których nam udzielono przed wejściem w życie rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO).
 
3.  Podstawa prawna przetwarzania danych.
W przypadku przetwarzania danych osobowych, w związku, z którym pozyskujemy zgodę osób, których dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1a RODO.
W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, w której stroną umowy jest osoba, której dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art.6 ust. 1b RODO. Regulacja ta obejmuje również zdarzenia dotyczące przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji działań sprzed zawarcia umowy.
Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega nasza jednostka, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1c RODO.
Jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do zachowania uprawnionego interesu naszej jednostki lub osoby trzeciej oraz jeśli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dotyczy przetwarzanie danych, nie przewyższają interesu wymienionego w pierwszej kolejności, wtedy podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1f RODO. 
 
4.  Przekazywanie danych osobom trzecim.
Przekazywanie danych osobom trzecim wykraczające poza ramy wskazane w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych dokonywane jest tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu realizacji żądanej usługi.
Przekazujemy dane tylko w przypadku istnienia odpowiedniego zobowiązania prawnego. Zdarza się to wtedy, gdy jednostki państwowe (np. organy ścigania spraw karnych) proszą w formie pisemnej o informację lub istnieje zarządzenie sądu.
Państwa dane osobowe nie są przekazywane tzw. państwom trzecim spoza Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 
5.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji - profilowanie.

Jako jednostka świadoma odpowiedzialności w ramach obowiązków i oferowanych przez nas usług oraz  strony WWW nie wykorzystujemy profilowania osób odwiedzających naszą stronę.

przedmiot zamówienia: Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców MGOPS w Kcyni
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy: MGOPS.271.1.2.2018
wartość: powyżej 30000 euro
termin składania ofert: 19 października 2018 r. do godziny 12:30
wynik postępowania: Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Kcyni, ul. Dworcowa 15, 89-240 Kcynia

 

przedmiot zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Kcynia
tryb zamówienia: usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 t.j. ze zm.)
zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy: MGOPS.271.1.1.2018
wartość: powyżej 30000 euro
termin składania ofert: do dnia 19 października 2018 r., do godziny 12:00
wynik postępowania: Krrzysztof Lewandowski "Mała Gastronomia" Lewandowski, ul. Jana Brzechwy 2A/6, 85-792 Bydgoszcz

 

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni

Zarządzenie Nr 171.2015 Burmistrza Kcyni z dnia 5 października 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 133.2015 r. Burmistrza Kcyni z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni wprowadza wzór wniosku do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni o dofinansowanie zadania dotyczącego profilaktyki w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia).

Wniosek do pobrania:

Wniosek do GKPIRPA w Kcyni o dofinansowanie zadania z zakresu profilaktyki uzależnień (1265 KB pdf)

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ze zm.), w składzie zatwierdzonym zarządzeniem Nr 32.2015 Burmistrza Kcyni z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w Kcyni zmienionym zarządzeniem Nr 53.2015 Burmistrza Kcyni z dnia 16 kwietnia 2015 r., następnie zarządzeniem Nr 172.2015 Burmistrza Kcyni z dnia 5 października 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni.

Aktualny skład Komisji:
 

 1. Anna Borkowska przewodnicząca komisji
 2. Grażyna Michalak sekretarz komisji
 3. Maria Michalska kierownik MGOPS, opiekun merytoryczny komisji
 4. Halina Koniec członek komisji
 5. Elżbieta Wiśniewska członek komisji
 6. Dariusz Gozdek członek komisji
 7. Sylwia Gawrońska członek komisji
 8. Wioletta Zymni członek komisji
 9. Bartosz Królczyk członek komisji
 10. Łukasz Szczepański członek komisji
   

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ww. Ustawy „W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.
 

Zakres działania Komisji
 

Art. 41 ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. określa zadania własne gminy, obejmujące prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

Zadania te obejmują:
 

 1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
 2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
 4. (uchylony)
 5. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
 6. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
 7. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
   

Rada gminy corocznie uchwala gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, który realizowany jest przez ośrodek pomocy społecznej. Program ten stanowi część strategii rozwiązywania problemów społecznych i określa realizację zadań własnych gminy.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 (366 KB pdf)
 

Zadania Komisji wynikające z ww. ustawy:
 

 • inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, które ujęto w gminnym programie w oparciu o zadania własne gminy;
 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się terapii uzależnienia w zakładzie lecznictwa odwykowego;
 • opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy;
 • kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (na mocy upoważnienia wystawionego przez burmistrza).
   

Pierwsze trzy zadania mają charakter obligatoryjny, natomiast przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży przez Komisję ma charakter fakultatywny i jest uzależnione od decyzji burmistrza.

Komisja realizuje również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Z 2016 r. poz. 224 ze zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2015 r. poz. 875 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. zez m.).


Regulamin organizacyjny GKPiRPA:
 

Zarządzenie Nr 133.2015 Burmistrza Kcyni z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego  Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni (2682 KB pdf)

Zarządzenie Nr 171.2015 Burmistrza Kcyni z dnia 5 października 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 133.2015 r. Burmistrza Kcyni z dnia 24 sierpnia 2015 r.  w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni (88 KB pdf)

Zobowiązanie do terapii uzależnienia
 

Art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wymienia przesłanki wskazujące na problem nadużywania alkoholu:

 • rozkład życia rodzinnego,
 • demoralizacja małoletnich,
 • uchylanie się od pracy,
 • systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.
   

Występowanie niniejszych przesłanek uzasadnia zgłoszenie problemu do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Postępowanie w tej sprawie może nastąpić na wniosek rodziny oraz każdej innej osoby, dostrzegającej problem nadużywania alkoholu. 
Osoba, której wniosek dotyczy jest wzywana na rozmowę motywującą do podjęcia leczenia odwykowego. Na etapie interwencji zespołu motywującego ww. osoba może zostać skierowana na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
Sąd Rejonowy tożsamy do miejsca zamieszkania mieszkańców Gminy Kcynia wszczyna postępowanie na wniosek Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołączana jest zebrana dokumentacja wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone. W toku postępowania następuje wskazanie rodzaju zakładu leczniczego.
Na każdym etapie postępowania osoba nim objęta może podjąć terapię dobrowolnie.
Procedura kierowania na terapię uzależnienia od alkoholu jest bezpłatna.

Wniosek do GKPiRPA o przymusowe leczenie uzależnienia od alkoholu (35,65 KB pdf)


W siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni udostępniono następujące formy wsparcia zorientowane m.in. na rozwiązywanie problemów alkoholowych lokalnej społeczności:

 

 
1 do 10 z 204