Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
Szukaj w tym dziale:

Хоча Україна перебуває за межами Європейської економічної зони (EEA) і Загальний регламент захисту даних (GDPR) не діє, польські та європейські правила щодо захисту персональних даних застосовуються до кожної особи, яка перетинає польський кордон.

Ознайомтеся з інформаційним пунктом, у якому ви знайдете інформацію про те, які персональні дані громадян України будуть оброблятися у зв’язку з працевлаштуванням громадян України (правова основа: Закон про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території країна)

Відповідно до ст. 13, 14 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/ 46 / EC (GDPR), повідомляє вам, що:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Libelta 28
89-240 Kcynia

Dane kontaktowe

Z AD można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych

Інспектор персональних даних: Bogdan GŁOWACZ

 електронна адреса: partnersystem.iod@gmail.com

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna

przetwarzania

Ваші персональні дані можуть оброблятися для таких цілей:

- виплата соціальної матеріальної допомоги та виплата одноразової грошової допомоги:

• обробка необхідна для виконання завдання, що виконується в суспільних інтересах або під час виконання публічних повноважень, доручених адміністратору відповідно до ст. 6 сек. 1 літ. e) GDPR та ст. 9 сек. 2 літ. в) GDPR у зв'язку з «Законом від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави

Zakres danych osobowych

Обсяг персональних даних, які обробляються в заявці, випливає з «Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави»:

- ст. 53 абзац 2 - виплата матеріальної допомоги соціального характеру:

• ім'я та прізвище громадянина України та його батьків;

• місце проживання громадянина України на території Республіки Польща;

• декларація про сімейний та доходний стан.

- ст. 31 сек. 5 - виплата одноразової грошової допомоги:

• ім'я (імена) та прізвище;

•дата народження;

• громадянство;

• секс;

• вид документа, що є підставою для перетину кордону;

• серія та номер документа, що є підставою для перетину кордону;

• відомості про дату в'їзду на територію Республіки Польща;

• адреса перебування;

• контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти - за наявності;

• Номер PESEL.

Okres, przez który będą przetwarzane

Ваші дані будуть зберігатися протягом періоду, пов’язаного з наданням послуг, а потім відповідно до положень Закону від 14 липня 1983 року про національний архівний ресурс та архіви та виданих на його основі інструкцій підрозділу щодо архівування.

Odbiorcy danych

Podmiot przetwarzający

Ваші дані можуть передаватися зовнішнім суб’єктам на підставі договору про доручення обробки персональних даних, укладеного суб’єктом у зв’язку з наданням послуг, на які ви маєте право, а також уповноваженим відповідно до законодавства суб’єктам або органам.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Ви маєте право доступу до своїх персональних даних і право вимагати виправлення, видалення (якщо законодавство не вимагає від AD їх подальшої обробки), обмеження обробки, право заперечувати проти обробки даних. Ви маєте право подати скаргу до Управління захисту персональних даних.

Dodatkowe informacje

Ваші персональні дані не підлягають автоматичному прийняттю рішень, включаючи профілювання, пов’язане з автоматичним прийняттям рішень, тобто профілювання, яке відбувалося б без участі людини і мало б юридичні наслідки або подібним чином вплинуло на вас.

Додаткову інформацію про обробку ваших персональних даних нашим закладом можна знайти на нашому веб-сайті.

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Libelta 28
89-240 Kcynia

Dane kontaktowe

Z AD można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Danych Osobowych jest: Bogdan GŁOWACZ

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna

przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • wypłata świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. c) RODO w zw. z „Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

Zakres danych osobowych

Zakres przetwarzanych we wniosku danych osobowych wynika z „Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”:

 • art. 53 ust. 2 - wypłata świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym:

 • imię i nazwisko obywatela Ukrainy i jego rodziców;

 • miejsce pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • oświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej.

 • art. 31 ust. 5 - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego:

 • imię (imiona) i nazwisko;

 • datę urodzenia;

 • obywatelstwo;

 • płeć;

 • rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;

 • serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;

 • informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • adres pobytu;

 • dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;

 • numer PESEL.

Okres, przez który będą przetwarzane

Państwa dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją świadczeń a następnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanej na jej podstawie instrukcji archiwizacji jednostki.

Odbiorcy danych

Podmiot przetwarzający

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez jednostkę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją przysługujących Państwu świadczeń, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (o ile przepisy prawa nie nakazują AD dalszego ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowe informacje

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji, tj. profilowaniu, które odbywałoby się bez udziału człowieka i wywoływało skutki prawne lub w podobny sposób wpływało na Panią/Pana.

 2. Więcej informacji na temat przetwarzania przez Naszą placówkę Państwa danych osobowych można znaleźć na Naszej stronie www.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1,2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Libelta 28
89-240 Kcynia

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 1 pkt b i h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) w związku z art. 207 Kodeksu pracy

 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zagrożenia epidemiologicznego.

 3. Dane osobowe mogą być przekazane służbom Głównego Inspektoratu Sanitarnego lub innym służbom kryzysowym

 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani poddane zautomatyzowanemu profilowaniu

 5. Osobom, których dane osobowe będą przetwarzane, przysługuje prawo:

 1. dostępu do danych,

 2. sprostowania,

 3. ograniczenia przetwarzania,

 4. złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych.

 1. Inspektorem Ochrony Danych jest: Bogdan Głowacz iod.bogdan@gmail.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych chcielibyśmy w sposób przejrzysty poinformować wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową o rodzaju, zakresie oraz celu pobieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz pouczyć o przysługujących Państwu prawach.

Korzystanie ze strony internetowej Urzędu jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych.

Jeśli dane pobierane są automatycznie podczas odwiedzin naszych stron internetowych przetwarzane są zgodnie z aktualnymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne a nie ma ustawowych podstaw do takiego przetwarzania, pozyskujemy co do zasady zgodę niezbędną do przetwarzania danych.

Administrator Danych ustalił środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania jak najwyższego poziomu ochrony Państwa danych osobowych.
 

 1. Dane kontaktowe:

Administratorem Danych Osobowych jest:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Libelta 28, 89-240 Kcynia

reprezentowany przez Kierownika
 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest:

mgr Bogdan Głowacz – iod.bogdan@gmail.com

 

 1. Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:

 • bezpośredni od Państwa,
 • zawartych umów,
 • ze źródeł publicznych dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.
   
 1. Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:

 • wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na AD,
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami,
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
   
 1. Prawa dotyczące danych osobowych osób, których one dotyczą.

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące swoich danych osobowych, możecie się Państwo do nas w każdej chwili zwrócić pisemnie, mailowo, telefonicznie, odpowiemy na pytania.
 

Zgodnie z RODO macie Państwo następujące prawa:

Prawo do informacji (art. 15 RODO).

W każdym momencie macie Państwo prawo uzyskać informacje o tym, jakie kategorie danych osobowych oraz jakie informacje odnośnie Państwa przetwarzamy i w jakim celu to czynimy, jak również jak długo i według jakich kryteriów dane te są przechowywane i czy w związku, z tym stosowane jest profilowanie.

Ponadto macie Państwo prawo dowiedzieć się, jakim odbiorcom wzgl. kategoriom odbiorców dane zostały ujawnione lub są jeszcze ujawniane; w szczególności w przypadku odbiorców w krajach trzecich lub organizacji międzynarodowych. W tym przypadku macie Państwo również prawo do uzyskania pouczenia w kwestii stosownych gwarancji w związku z przekazywaniem Państwa danych osobowych.

Oprócz prawa do złożenia skargi w organie nadzorczym oraz prawa do uzyskania informacji odnośnie pochodzenia Państwa danych macie Państwo prawo do ich usunięcia (o ile inne przepisy nie nakładają na AD obowiązku dalszego ich przetwarzania), korekty, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych.

We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach macie Państwo prawo do żądania od Administratora Danych bezpłatnej kopii swoich danych osobowych, które przetwarzamy. Za wszystkie inne kopie, o które Państwo wnioskujecie lub które wykraczają poza prawo do informacji danej osoby, jesteśmy uprawnieni do pobierania stosownej opłaty administracyjnej.

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO).

Macie Państwo prawo do żądania natychmiastowego sprostowania przetwarzanych danych osobowych oraz - uwzględniając cele przetwarzania – prawo do żądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych.

Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z prawa do sprostowania danych, możecie Państwo zwrócić się w każdej chwili do Administratora Danych celem naniesienia niezbędnej korekty.

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO).

Macie Państwo prawo żądać natychmiastowego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”) w szczególności wtedy, gdy gromadzenie danych nie jest już konieczne, gdy Państwo odwołaliście zgodę na przetwarzanie danych, gdy Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub zostały pobrane niezgodnie z prawem i istnieje obowiązek prawny do usunięcia danych zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem narodowym.

Prawo do bycia zapomnianym nie znajduje jednak zastosowania, gdy istnieje przeważające prawo do swobodnego wyrażania opinii lub swobody informacji, gromadzenie danych jest niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego (np. obowiązków przechowywania), usunięcie danych nie jest możliwe z tytułu ciążących na AD obowiązkach archiwizacyjnych lub gromadzenie danych służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia (art. 18 RODO).

Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, gdy kwestionujecie Państwo poprawność danych, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, odmawiacie Państwo usunięcia swoich danych osobowych i żądacie w zamian ograniczenia przetwarzania, gdy konieczny cel przetwarzania przestaje istnieć lub sprzeciwiliście się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1, dopóki nie ustalono jeszcze, czy uprawnione interesy z naszej strony przewyższają Państwa interesy.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

Macie Państwo prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, w powszechnie stosowanej formie, by przekazać je bez uszczerbku innej jednostce odpowiedzialnej, jeśli np. istnieje zgoda z Państwa strony i przetwarzanie dokonywane jest w drodze zautomatyzowanego postępowania.

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).

Macie Państwo prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu wobec pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania swoich danych osobowych do celów bezpośredniego pozyskiwania lub badania rynku i opinii oraz marketingowego (promocyjnego) przetwarzania danych, chyba że możemy przedłożyć przekonujące i wymagające ochrony dowody dotyczące przetwarzania danych, które to dowody przewyższają Państwa interesy, prawa i wolności.

Ponadto nie możecie Państwo skorzystać ze swojego prawa do wyrażenia sprzeciwu, gdy przepis prawa przewiduje pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych lub obliguje do pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania tych danych.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).

Przysługuje Państwu prawo do składania skargi do właściwego organu nadzoru, jeśli uważacie, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych doszło do naruszenia.

Prawo do wycofania zgody w związku z prawem do ochrony danych osobowych (art. 7. 3 RODO).

Udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych możecie Państwo odwołać w każdym momencie bez podania przyczyny. Dotyczy to również odwołania oświadczeń o wyrażeniu zgody, których nam udzielono przed wejściem w życie rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO).

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych, w związku, z którym pozyskujemy zgodę osób, których dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, w której stroną umowy jest osoba, której dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art.6 ust. 1 lit. b) RODO. Regulacja ta obejmuje również zdarzenia dotyczące przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji działań sprzed zawarcia umowy.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega AD, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą wtedy przetwarzanie oparte jest o podstawę prawną art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

W przypadku gdy, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

 1. Przekazywanie danych osobom trzecim.

Przekazywanie danych osobom trzecim wykraczające poza ramy wskazane w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych dokonywane jest tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu realizacji żądanej usługi.

Przekazujemy dane tylko w przypadku istnienia odpowiedniego zobowiązania prawnego. Zdarza się to wtedy, gdy jednostki państwowe (np. organy ścigania spraw karnych) proszą w formie pisemnej o informację lub istnieje zarządzenie sądu.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane tzw. państwom trzecim spoza Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji - profilowanie.

Jako jednostka świadoma odpowiedzialności w ramach obowiązków informujemy, iż nie wykorzystujemy profilowania osób odwiedzających naszą stronę internetową.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH W BIP

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Libelta 28
89-240 Kcynia

Dane kontaktowe AD/IOD

Z Administratorem Danych można się skontaktować:

tel.: 523847678
e-mail: mgops@mgops-kcynia.pl

Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Bogdan Głowacz

e-mail: iod.bogdan@gmail.com

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

a. spełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych (art. 6 ust 1 lit. c RODO) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

b. przetwarzanie w celu podjęcia działań wymagających Państwa świadomej i dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – takich jak procedury przetargowe, proces rekrutacji oraz inne przetwarzane na podstawie Państwa zgody.

Okres, przez który będą przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe będą:

a. przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na dalsze ich przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie wymagało Państwa świadomej i dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie;

b. przetwarzanie w celu przygotowania i wykonania umowy przez okres niezbędny do dokonania czynności związanych z przygotowaniem umowy oraz w okresie jej trwania;

c. przez okres archiwizacji wskazany dla danego obszaru informacji;

d. przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami przez okres wskazany w Ustawie - Kodeks cywilny.

Rodzaj Danych osobowych
Dane osobowe zawarte w: uchwałach, zarządzeniach, obwieszczeniach, ogłoszeniach, ogłoszeniach o wolnych stanowiskach pracy, ogłoszenia przetargowe wraz z ich rozstrzygnięciami innymi dokumentami zamieszczanymi zgodnie
z ustawą o dostępie do informacji publicznej a zawierających dane osobowe w rozumieniu RODO.
 

Odbiorcy danych

Podmiot przetwarzający

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a. podmioty, obsługujące BIP na podstawie umowy powierzenia

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (o ile uprawnienie to nie podlega ograniczeniu określonym w prawie krajowym lub unijnym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Dodatkowe informacje
Dane osobowe osób odwiedzających Naszą stronę BIP nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które odbywałoby się bez udziału człowieka i wywoływało skutki prawne lub w podobny sposób wpływało na Panią/Pana.
 

 

Wniosek o realizację praw osób których dane dotyczą