Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni
ul. Libelta 28, 89-240 Kcynia
ogłasza nabór na wolne stanowisko ASYSTENTA RODZINY


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny będzie należała realizacja zadań wskazanych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111):

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi,
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności, poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 • realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną
 • sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.
 • współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kcyni lub grupą roboczą, o których mowa w art.9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uznana została za niezbędną.


Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie:
  - wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
  - lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
  - lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • osoba aplikująca nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona oraz wypełnia ona obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.


Wymagania pożądane:

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ochrony zdrowia psychicznego, promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów o ochronie danych osobowych;
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i rodziną lub z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
 • obsługa komputera;
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dobra organizacja pracy;
 • odporność na stres;
 • odpowiedzialność;
 • asertywność;
 • wysoka kultura osobista;
 • rzetelność, systematyczność;
 • komunikatywność, otwartość, zaangażowanie;
 • prawo jazdy kategorii B oraz własny samochód.


Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę na czas określony w wymiarze 1 etatu, w systemie zadaniowego czasu pracy;
 • praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego; asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty,
 • praca odbywać się będzie w pomieszczeniach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni i poza nim w granicach gminy Kcynia na ogólnych zasadach dotyczących pracy asystenta rodziny w miejscu zamieszkania rodziny lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Budynek nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku jest dostosowane do wózków inwalidzkich. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze.
 • Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabowidzącym oraz niedosłyszącym.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
 • podpisane pisemne oświadczenie potwierdzające obywatelstwo;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających ewentualne doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i rodziną;
 • podpisane pisemne oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
 • podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

 

 • podpisana odręcznie klauzula o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Kcyni przy ul. Libelta 28 w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko asystenta rodziny.
.......................................................
Data i podpis kandydata do pracy”

 • podpisane oświadczenie dla potrzeb przyszłych rekrutacji (wyrażenie zgody jest dobrowolne):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Kcyni przy ul. Libelta 28, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni od dnia złożenia oferty nie dłużej niż 12 miesięcy.
.......................................................
Data i podpis kandydata do pracy”

 • podpisana klauzula informacyjna o której mowa w art. 13 RODO dla kandydatów do pracy w Ośrodku (załączona do niniejszego ogłoszenia).
   


Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej (ocena ofert przeprowadzona w oparciu o przesłane kwalifikacje kandydatów).
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do sekretariatu Kierownika lub przesłanie za pośrednictwem poczty do dnia 24 marca 2020 r. (decyduje data wpływu do Sekretariatu Ośrodka) na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni, ul. Libelta 28, 89-240 Kcynia z dopiskiem na kopercie: „Asystent rodziny”.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni rozpatrzy tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 24 marca 2020 r. do godz. 15:00.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO ZATRUDNIENIA


Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”, uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych jest:

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Libelta 28, 89-240 Kcynia reprezentowany przez Kierownika.

 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować się z za pomocą adresu e-mail: iod.bogdan@gmail.com

 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, w związku z naborem na stanowisko asystenta rodziny.

 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Administratora.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. Niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, Pani/Pana dane zostaną komisyjnie zniszczone, za wyjątkiem następujących sytuacji:

  1. zostanie Pani/Pan wyłoniony do zatrudnienia,

  2. zwróci się Pani/Pan z wnioskiem o zwrot dokumentów aplikacyjnych, najpóźniej w dniu ogłoszenia wyników naboru przez Administratora,

  3. wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni (wyrażenie zgody jest dobrowolne).

 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pomocy Społecznej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. W stosunku do Pani/Pana danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (bez udziału człowieka), w tym dane nie będą profilowane.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do zatrudnienia

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni
ul. Libelta 28, 89-240 Kcynia
ogłasza nabór na wolne stanowisko ASYSTENTA RODZINY


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny będzie należała realizacja zadań wskazanych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818):

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi,
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności, poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 • realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną
 • sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.
 • współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kcyni lub grupą roboczą, o których mowa w art.9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uznana została za niezbędną.


Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie:
  - wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
  - lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
  - lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • osoba aplikująca nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona oraz wypełnia ona obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.


Wymagania pożądane:

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ochrony zdrowia psychicznego, promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów o ochronie danych osobowych;
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i rodziną lub z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
 • obsługa komputera;
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dobra organizacja pracy;
 • odporność na stres;
 • odpowiedzialność;
 • asertywność;
 • wysoka kultura osobista;
 • rzetelność, systematyczność;
 • komunikatywność, otwartość, zaangażowanie;
 • prawo jazdy kategorii B oraz własny samochód.


Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę na czas określony w wymiarze 1 etatu, w systemie zadaniowego czasu pracy;
 • praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego; asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty,
 • praca odbywać się będzie w pomieszczeniach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni i poza nim w granicach gminy Kcynia na ogólnych zasadach dotyczących pracy asystenta rodziny w miejscu zamieszkania rodziny lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Budynek nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku jest dostosowane do wózków inwalidzkich. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze.
 • Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabowidzącym oraz niedosłyszącym.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
 • podpisane pisemne oświadczenie potwierdzające obywatelstwo;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających ewentualne doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i rodziną;
 • podpisane pisemne oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
 • podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

 

 • podpisana odręcznie klauzula o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Kcyni przy ul. Libelta 28 w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko asystenta rodziny.
.......................................................
Data i podpis kandydata do pracy”

 • podpisane oświadczenie dla potrzeb przyszłych rekrutacji (wyrażenie zgody jest dobrowolne):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Kcyni przy ul. Libelta 28, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni od dnia złożenia oferty nie dłużej niż 12 miesięcy.
.......................................................
Data i podpis kandydata do pracy”

 • podpisana klauzula informacyjna o której mowa w art. 13 RODO dla kandydatów do pracy w Ośrodku (załączona do niniejszego ogłoszenia).
   


Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej (ocena ofert przeprowadzona w oparciu o przesłane kwalifikacje kandydatów).
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do sekretariatu Kierownika lub przesłanie za pośrednictwem poczty do dnia 24 grudnia 2019 r. (decyduje data wpływu do Sekretariatu Ośrodka) na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni, ul. Libelta 28, 89-240 Kcynia z dopiskiem na kopercie: „Asystent rodziny”.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni rozpatrzy tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 24 grudnia 2019 r. do godz. 15:00.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO ZATRUDNIENIA


Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”, uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych jest:

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Libelta 28, 89-240 Kcynia reprezentowany przez Kierownika.

 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować się z za pomocą adresu e-mail: iod.bogdan@gmail.com

 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, w związku z naborem na stanowisko asystenta rodziny.

 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Administratora.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. Niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, Pani/Pana dane zostaną komisyjnie zniszczone, za wyjątkiem następujących sytuacji:

  1. zostanie Pani/Pan wyłoniony do zatrudnienia,

  2. zwróci się Pani/Pan z wnioskiem o zwrot dokumentów aplikacyjnych, najpóźniej w dniu ogłoszenia wyników naboru przez Administratora,

  3. wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni (wyrażenie zgody jest dobrowolne).

 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pomocy Społecznej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. W stosunku do Pani/Pana danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (bez udziału człowieka), w tym dane nie będą profilowane.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do zatrudnienia