Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Inspektor – 1 etat

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Starszy Inspektor – 1 etat

Ogłoszenie o naborze 2/2020
 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni poszukuje kandydatów na:

stanowiska urzędnicze - Inspektor

zatrudnienie od 21 września 2020 r. na czas określony, z możliwością przedłużenia na stałe

1 ETAT

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie: WYŻSZE,
 2. minimum roczny staż pracy,
 3. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
 7. bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, przepisów wykonawczych oraz programów rządowych,
 8. umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Internet, poczta elektroniczna),
 9. dokładność,
 10. umiejętność pracy w warunkach monitoringu ilościowego i jakościowego,
 11. systematyczność,
 12. umiejętność pracy pod presją czasu,
 13. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 14. umiejętność pracy w zespole,
 15. opanowanie.

II. Wymagania dodatkowe - pozostałe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 1. staż pracy w komórkach lub jednostkach zajmujących się realizacją ustawy o pomocy społecznej,
 2. znajomość obsługi programu POMOST oraz CAS,
 3. praktyczna umiejętność przygotowywania decyzji administracyjnych.

III. Informacja o tym czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%:

W sierpniu 2020r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

IV. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku

Warunki pracy na proponowanym stanowisku obejmują między innymi:

 1. wykonywanie obowiązków pod presją czasu, wymagające odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem, związanym z koniecznością  wywiązywania się z terminów,
 2. pracę w pomieszczeniach biurowych, sztucznie oświetlonych w budynku przy ul. Libelta 28 w Kcyni, wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 3. kontakt telefoniczny i osobisty z klientem.
   

V. Zakres zadań na stanowisku:

 1. wprowadzanie rzetelnych danych do systemu POMOST,
 2. rejestrowanie, analizowanie i rozliczanie wydatków z zakresu pomocy społecznej ,
 3. przygotowanie projektów decyzji administracyjnych dot. pomocy społecznej,
 4. sprawdzanie poprawności dokumentów zebranych w sprawach o przyznanie pomocy społecznej,
 5. przygotowanie i terminowe sporządzanie raportów i sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i jednorazowych z zakresu pomocy społecznej,
 6. sporządzanie list wypłat świadczeń z pomocy społecznej,
 7. monitorowanie zmian i przygotowanie projektów decyzji administracyjnych,
 8. opracowywanie dokumentów związanych z kierowaniem i odpłatnością za domy pomocy społecznej oraz zmian w tym zakresie,
 9. obsługa Centralnej Aplikacji Statystycznej,
 10. ewidencjonowanie i wydawanie talonów dla podopiecznych tut. Ośrodka,
 11. współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi,
 12. przygotowywanie dokumentacji związanej z oceną zasobów pomocy społecznej,
 13. przygotowywanie dokumentacji do zamówień publicznych w zakresie dożywiania, bonów i nadzór nad prawidłowością wykonania w/w zadania,
 14. wykonywanie innych poleceń kierownika.
   

VI . Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. podpisane CV,
 2. podpisany list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 4. kopie dokumentów (świadectw pracy lub zaświadczeń) potwierdzających staż pracy,
 5. podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 6. podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 8. podpisane oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w Ośrodku w wymiarze 1 etatu,
 9. podpisane oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku,
 10. podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą rekrutacji i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z RODO,
 11. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych, dotyczącego preferencji w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w przypadkach gdy jednostka osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych poniżej 6 %.

Dokumenty, w zamkniętych kopertach, należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty ( liczy się data wpływu do Ośrodka) z napisem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor” należy składać do dnia 11 września 2020r. do godziny 15.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni, ul. Libelta 28.

Kandydaci zakwalifikowani (spełniający wymogi formalne) otrzymają informację dotycząca dalszej procedury rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Oferty niekompletne, niespełniające wymagań formalnych lub złożone po terminie zostaną odesłane kandydatom za pośrednictwem poczty.

Dokumenty pozostałych kandydatów, mogą zostać odebrane w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, po upływie tego terminu zostaną zniszczone.

Kandydat/ka wybrany/a do zatrudnienia, przed podjęciem pracy, będzie zobowiązany/a dostarczyć zaświadczenie uzyskane z KRK, na własny koszt, potwierdzające niekaralność, wcześniej zadeklarowaną w stosownym oświadczeniu.
 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni,
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni: iod.bogdan@gmail.com,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko inspektora,
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celach archiwalnych i kontrolnych,
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni,
 6. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną w oparciu o ustawę z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz na zasadach określonych w procedurach wewnętrznych,
 7. Dane nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak ujawniane innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną MGOPS. W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Ośrodka, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach,
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iod.bogdan@gmail.com,
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko inspektora.

Ogłoszenie o naborze 2/2020

Ogłoszenie o naborze 1/2020
 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni poszukuje kandydatów na:

stanowiska urzędnicze – Starszy Inspektor

zatrudnienie od 21 września 2020r. na czas określony, z możliwością przedłużenia na stałe

1 ETAT
 

I. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie: WYŻSZE,
 2. minimum 2-letni staż pracy,
 3. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
 7. bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, przepisów wykonawczych oraz programów rządowych,
 8. umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Internet, poczta elektroniczna),
 9. dokładność,
 10. umiejętność pracy w warunkach monitoringu ilościowego i jakościowego,
 11. systematyczność,
 12. umiejętność pracy pod presją czasu,
 13. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 14. umiejętność pracy w zespole,
 15. opanowanie.
   

II. Wymagania dodatkowe - pozostałe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 1. staż pracy w komórkach lub jednostkach zajmujących się realizacją ustawy o pomocy społecznej,
 2. znajomość obsługi programu POMOST oraz CAS,
 3. praktyczna umiejętność przygotowywania decyzji administracyjnych.
   

III. Informacja o tym czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%:

W sierpniu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
 

IV. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku

Warunki pracy na proponowanym stanowisku obejmują między innymi:

 1. wykonywanie obowiązków pod presją czasu, wymagające odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem, związanym z koniecznością wywiązywania się z terminów,
 2. pracę w pomieszczeniach biurowych, sztucznie oświetlonych w budynku przy ul. Libelta 28 w Kcyni, wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 3. kontakt telefoniczny i osobisty z klientem.
   

V. Zakres zadań na stanowisku:

 1. wprowadzanie rzetelnych danych do systemu POMOST,
 2. rejestrowanie, analizowanie i rozliczanie wydatków z zakresu pomocy społecznej,
 3. przygotowanie projektów decyzji administracyjnych dot. pomocy społecznej,
 4. sprawdzanie poprawności dokumentów zebranych w sprawach o przyznanie pomocy społecznej,
 5. przygotowanie i terminowe sporządzanie raportów i sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i jednorazowych z zakresu pomocy społecznej,
 6. sporządzanie list wypłat świadczeń z pomocy społecznej,
 7. monitorowanie zmian i przygotowanie projektów decyzji administracyjnych,
 8. opracowywanie dokumentów związanych z kierowaniem i odpłatnością za domy pomocy społecznej oraz zmian w tym zakresie,
 9. obsługa Centralnej Aplikacji Statystycznej,
 10. ewidencjonowanie i wydawanie talonów dla podopiecznych tut. Ośrodka,
 11. współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi,
 12. przygotowywanie dokumentacji związanej z oceną zasobów pomocy społecznej,
 13. przygotowywanie dokumentacji do zamówień publicznych w zakresie dożywiania, bonów,
 14. nadzór nad prawidłowością wykonywania zadań przez pozostałych pracowników wprowadzających dane do systemu POMOST,
 15. wykonywanie innych poleceń kierownika.
   

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. podpisane CV,
 2. podpisany list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 4. kopie dokumentów (świadectw pracy lub zaświadczeń) potwierdzających staż pracy,
 5. podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 6. podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 8. podpisane oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w Ośrodku w wymiarze 1 etatu,
 9. podpisane oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku,
 10. podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą rekrutacji i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z RODO,
 11. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych, dotyczącego preferencji w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w przypadkach gdy jednostka osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych poniżej 6 %.

Dokumenty, w zamkniętych kopertach, należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty ( liczy się data wpływu do Ośrodka) z napisem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze – starszy inspektor” należy składać do dnia 11 września 2020r. do godziny 15.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni, ul. Libelta 28.

Kandydaci zakwalifikowani (spełniający wymogi formalne) otrzymają informację dotycząca dalszej procedury rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Oferty niekompletne, niespełniające wymagań formalnych lub złożone po terminie zostaną odesłane kandydatom za pośrednictwem poczty.

Dokumenty pozostałych kandydatów, mogą zostać odebrane w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, po upływie tego terminu zostaną zniszczone.

 

Kandydat/ka wybrany/a do zatrudnienia, przed podjęciem pracy, będzie zobowiązany/a dostarczyć zaświadczenie uzyskane z KRK, na własny koszt, potwierdzające niekaralność, wcześniej zadeklarowaną w stosownym oświadczeniu.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni;
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni: iod.bogdan@gmail.com;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko inspektora;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celach archiwalnych i kontrolnych;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni;
 6. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną w oparciu o ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz na zasadach określonych w procedurach wewnętrznych;
 7. Dane nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak ujawniane innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną MGOPS. W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Ośrodka, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iod.bogdan@gmail.com;
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko starszego inspektora.

Ogłoszenie o naborze 1/2020 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni
ul. Libelta 28, 89-240 Kcynia
ogłasza nabór na wolne stanowisko ASYSTENTA RODZINY


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny będzie należała realizacja zadań wskazanych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111):

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi,
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności, poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 • realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną
 • sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.
 • współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kcyni lub grupą roboczą, o których mowa w art.9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uznana została za niezbędną.


Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie:
  - wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
  - lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
  - lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • osoba aplikująca nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona oraz wypełnia ona obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.


Wymagania pożądane:

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ochrony zdrowia psychicznego, promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów o ochronie danych osobowych;
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i rodziną lub z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
 • obsługa komputera;
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dobra organizacja pracy;
 • odporność na stres;
 • odpowiedzialność;
 • asertywność;
 • wysoka kultura osobista;
 • rzetelność, systematyczność;
 • komunikatywność, otwartość, zaangażowanie;
 • prawo jazdy kategorii B oraz własny samochód.


Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę na czas określony w wymiarze 1 etatu, w systemie zadaniowego czasu pracy;
 • praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego; asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty,
 • praca odbywać się będzie w pomieszczeniach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni i poza nim w granicach gminy Kcynia na ogólnych zasadach dotyczących pracy asystenta rodziny w miejscu zamieszkania rodziny lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Budynek nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku jest dostosowane do wózków inwalidzkich. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze.
 • Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabowidzącym oraz niedosłyszącym.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
 • podpisane pisemne oświadczenie potwierdzające obywatelstwo;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających ewentualne doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i rodziną;
 • podpisane pisemne oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
 • podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

 

 • podpisana odręcznie klauzula o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Kcyni przy ul. Libelta 28 w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko asystenta rodziny.
.......................................................
Data i podpis kandydata do pracy”

 • podpisane oświadczenie dla potrzeb przyszłych rekrutacji (wyrażenie zgody jest dobrowolne):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Kcyni przy ul. Libelta 28, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni od dnia złożenia oferty nie dłużej niż 12 miesięcy.
.......................................................
Data i podpis kandydata do pracy”

 • podpisana klauzula informacyjna o której mowa w art. 13 RODO dla kandydatów do pracy w Ośrodku (załączona do niniejszego ogłoszenia).
   


Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej (ocena ofert przeprowadzona w oparciu o przesłane kwalifikacje kandydatów).
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do sekretariatu Kierownika lub przesłanie za pośrednictwem poczty do dnia 24 marca 2020 r. (decyduje data wpływu do Sekretariatu Ośrodka) na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni, ul. Libelta 28, 89-240 Kcynia z dopiskiem na kopercie: „Asystent rodziny”.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni rozpatrzy tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 24 marca 2020 r. do godz. 15:00.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO ZATRUDNIENIA


Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”, uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych jest:

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Libelta 28, 89-240 Kcynia reprezentowany przez Kierownika.

 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować się z za pomocą adresu e-mail: iod.bogdan@gmail.com

 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, w związku z naborem na stanowisko asystenta rodziny.

 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Administratora.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. Niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, Pani/Pana dane zostaną komisyjnie zniszczone, za wyjątkiem następujących sytuacji:

  1. zostanie Pani/Pan wyłoniony do zatrudnienia,

  2. zwróci się Pani/Pan z wnioskiem o zwrot dokumentów aplikacyjnych, najpóźniej w dniu ogłoszenia wyników naboru przez Administratora,

  3. wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni (wyrażenie zgody jest dobrowolne).

 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pomocy Społecznej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. W stosunku do Pani/Pana danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (bez udziału człowieka), w tym dane nie będą profilowane.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do zatrudnienia

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni
ul. Libelta 28, 89-240 Kcynia
ogłasza nabór na wolne stanowisko ASYSTENTA RODZINY


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny będzie należała realizacja zadań wskazanych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818):

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi,
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności, poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 • realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną
 • sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.
 • współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kcyni lub grupą roboczą, o których mowa w art.9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uznana została za niezbędną.


Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie:
  - wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
  - lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
  - lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • osoba aplikująca nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona oraz wypełnia ona obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.


Wymagania pożądane:

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ochrony zdrowia psychicznego, promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów o ochronie danych osobowych;
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i rodziną lub z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
 • obsługa komputera;
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dobra organizacja pracy;
 • odporność na stres;
 • odpowiedzialność;
 • asertywność;
 • wysoka kultura osobista;
 • rzetelność, systematyczność;
 • komunikatywność, otwartość, zaangażowanie;
 • prawo jazdy kategorii B oraz własny samochód.


Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę na czas określony w wymiarze 1 etatu, w systemie zadaniowego czasu pracy;
 • praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego; asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty,
 • praca odbywać się będzie w pomieszczeniach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni i poza nim w granicach gminy Kcynia na ogólnych zasadach dotyczących pracy asystenta rodziny w miejscu zamieszkania rodziny lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Budynek nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku jest dostosowane do wózków inwalidzkich. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze.
 • Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabowidzącym oraz niedosłyszącym.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
 • podpisane pisemne oświadczenie potwierdzające obywatelstwo;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających ewentualne doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i rodziną;
 • podpisane pisemne oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
 • podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

 

 • podpisana odręcznie klauzula o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Kcyni przy ul. Libelta 28 w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko asystenta rodziny.
.......................................................
Data i podpis kandydata do pracy”

 • podpisane oświadczenie dla potrzeb przyszłych rekrutacji (wyrażenie zgody jest dobrowolne):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Kcyni przy ul. Libelta 28, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni od dnia złożenia oferty nie dłużej niż 12 miesięcy.
.......................................................
Data i podpis kandydata do pracy”

 • podpisana klauzula informacyjna o której mowa w art. 13 RODO dla kandydatów do pracy w Ośrodku (załączona do niniejszego ogłoszenia).
   


Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej (ocena ofert przeprowadzona w oparciu o przesłane kwalifikacje kandydatów).
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do sekretariatu Kierownika lub przesłanie za pośrednictwem poczty do dnia 24 grudnia 2019 r. (decyduje data wpływu do Sekretariatu Ośrodka) na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni, ul. Libelta 28, 89-240 Kcynia z dopiskiem na kopercie: „Asystent rodziny”.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni rozpatrzy tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 24 grudnia 2019 r. do godz. 15:00.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO ZATRUDNIENIA


Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”, uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych jest:

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Libelta 28, 89-240 Kcynia reprezentowany przez Kierownika.

 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować się z za pomocą adresu e-mail: iod.bogdan@gmail.com

 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, w związku z naborem na stanowisko asystenta rodziny.

 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Administratora.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. Niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, Pani/Pana dane zostaną komisyjnie zniszczone, za wyjątkiem następujących sytuacji:

  1. zostanie Pani/Pan wyłoniony do zatrudnienia,

  2. zwróci się Pani/Pan z wnioskiem o zwrot dokumentów aplikacyjnych, najpóźniej w dniu ogłoszenia wyników naboru przez Administratora,

  3. wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni (wyrażenie zgody jest dobrowolne).

 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pomocy Społecznej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. W stosunku do Pani/Pana danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (bez udziału człowieka), w tym dane nie będą profilowane.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do zatrudnienia