Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni zobowiązuje się zapewnić dostępność strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP http://mgopskcynia.nbip.pl


Dane teleadresowe jednostki:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
ul. Libelta 28
89-240 Kcynia
e-mail: mgops@mgops-kcynia.pl
telefon. 52 384 76 78

Dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności:

Dariusz Gozdek
e-mail: empatia@mgops-kcynia.pl
telefon: 534 839 481, 52 384 76 78 (centrala)

 

Data publikacji strony internetowej na nbip.pl: 28 sierpnia 2018 r.

Data ostatniej aktualizacji: 18 września 2020 r.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 25 września 2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.
 

 • Nie wszystkie załączone pliki pdf posiadają opis formatu i rozmiaru;
 • Niektóre pliki pdf zawierające informację publiczną nie zostały opublikowane w formie dostępnej dla czytników ekranu np. w zakładkach Sprawozdania finansowe, Regulamin organizacyjny, Statut; natomiast pozostałe zakładki, w tym treść publikowanych zarządzeń jest dostępna cyfrowo;
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych umożliwiających poruszanie się po stronie BIP, niemniej do kilku elementów użytkownik nie ma dostępu z poziomu klawiatury.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 • Możliwość ustawienia wysokiego kontrastu;
 • Możliwość powiększenia czcionki tekstu.

Redaktor stara się udostępniać w serwisie tekst dołączanych plików i redagować tekst z uwzględnieniem zasad dostępności. Obecne błędy będą sukcesywnie eliminowane w miarę istniejących możliwości.

Dostawca BIP nbip.pl przyznaje, że oferowane przez niego serwisy nie są w pełni dostępne. Trwają prace nad zwiększeniem ich dostępności, co przełoży się na poprawę dostępności BIP naszej jednostki organizacyjnej.
 

Dostępność architektoniczna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni, ul. Libelta 28, 89-240 Kcynia.

Do budynku prowadzi wejście od ul. K. Libelta, przy którym mieści się pochylnia dostosowana do wózków inwalidzkich.

Budynek nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

Biuro podawcze znajduje się na parterze, na lewo od wyjścia do budynku. Parter pozbawiony jest stopni i progów co umożliwia osobie na wózku inwalidzkim poruszanie się bez przeszkód.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych mieści się na parterze w pobliżu biura podawczego (pod schodami prowadzącymi na piętro), umożliwiająca osobom na wózkach swobodną samoobsługę.

W budynku brak windy, na piętro prowadzą dwukrotnie łamane schody.

Do budynku przynależą parkingi, od frontu budynku i za budynkiem – nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Ośrodku nie zainstalowano pętli indukcyjnych.

W budynku nie udostępniono oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Ośrodku Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Istnieje możliwość powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej.

W przypadku napotkanych problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o skontaktowanie się z koordynatorem do spraw dostępności (dane kontaktowe przedstawiono na początku oświadczenia). Na adres e-mailowy koordynatora można składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, albo o udostępnienie jej elementów za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
 

Wspomniane żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 • wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
   

W odpowiedzi na żądanie podmiot publiczny zapewnia dostępność bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o przyczynach opóźnienia i określa termin, w którym zapewni dostępność cyfrową – wówczas termin realizacji żądania nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 

Postępowanie odwoławcze

Odmowa zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej podmiotu publicznego wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi, która będzie rozpatrywana z zastosowaniem przepisów działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl