Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
Szukaj w tym dziale:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 159) wprowadziła narzędzia umożliwiające skuteczną pomoc rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, poza asystentem rodziny wprowadziła dodatkową formę wsparcia - rodziny wspierające.


Zgodnie z art. 30 przedmiotowej ustawy pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (krewnym, znajomym, sąsiadom), które spełniają następujące warunki:

  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
  • uzyskają pozytywną opinię Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni wydaną na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
     

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni zaprasza do współpracy rodziny zainteresowane udzielaniem pomocy innym rodzinom przeżywającym trudności w:

1. opiece i wychowywaniu dzieci (m.in. pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi, pomoc dzieciom w nauce, pomoc w organizowaniu czasu wolnego i rekreacji, pomoc w rozwijaniu zainteresowań, uzdolnień, umiejętności społecznych dzieci, wspieranie rodziców w zmianie postawy rodzicielskiej, podejścia wychowawczego);

2. prowadzeniu gospodarstwa domowego (m.in. pomoc w racjonalnym gospodarowaniu budżetem rodziny, udzielanie wskazówek w zakresie przygotowania zdrowych posiłków, utrzymywania porządku w mieszkaniu, realizacji zadań na rzecz domu i sprzyjających rozwojowi dzieci warunków mieszkaniowych, pomoc w nabyciu umiejętności prawidłowego zaspokajania potrzeb rodziny);

3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych (m.in. objaśnienie aktualnych ról społecznych, w tym ról w rodzinie, pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z właściwym pełnieniem ról społecznych i ról w rodzinie, wypracowanie korzystnych zmian w postawie członków rodzin i przygotowanie klientów do właściwego wypełniania przynależnych im ról na rzecz osobistego dobra i dobra rodziny).


Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności, działa na podstawie posiadanej wiedzy z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego, opieki i wychowania małoletnich, korzysta z posiadanych kompetencji społecznych.

Rodzina wspierająca podczas realizacji wsparcia może liczyć na pomoc i współpracę:

  • pracownika socjalnego,
  • specjalisty pracy z rodziną,
  • asystenta rodziny.


Pełnienie funkcji rodziny wspierającej to praca społeczna.

Rodziny nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy określony w umowie cywilnoprawnej zawieranej z rodziną wspierającą (art. 31 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 159).

Bezinteresowna pomoc niesiona innym może stać się źródłem satysfakcji dla osób, które zechcą poświęcić swój czas w ramach funkcji rodziny wspierającej!


Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości do udziału w procesie pomocy rodzinom wspieranym, poprzez złożenie umotywowanego wniosku, w biurze podawczym (parter pok. nr 3) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni przy ul. Libelta 28.

Dodatkowych informacji udzieli specjalista pracy z rodziną pod numerem tel. 52 384 76 78 lub 534 839 481.