Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Kcynia, 05.07.2023 r.

 
PONOWNY NABÓR 1 OPIEKUNA DO UDZIAŁU W PROGRAMIE OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA NA 2023 R. (OPIEKA CAŁODOBOWA)
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni ogłasza nabór 1 uczestnika do ministerialnego Programu „Opieka wytchnieniowa" (edycja 2023) - 1 opiekuna osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wymagającej pobytu całodobowego w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru wojewody zapewniającym całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym w wymiarze 11 dób usług opieki.
 
Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
 
Program ma zapewniać czasowe odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach.
 
1. Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów/-ek z terenu gminy Kcynia sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usług opieki wytchnieniowej. 
2. Program zakłada opiekę dzienną w miejscu zamieszkania dla 6 osób niepełnosprawnych, w tym 2 ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wymiarze 185 godzin oraz dla 4 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w formie pobytu całodobowego w ośrodku/ placówce wpisanej do rejestru wojewody zapewniającym całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym w wymiarze 11 dób usług opieki. 
3. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują tylko w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawujących całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną. 
4. Pomoc w formie usług opieki wytchnieniowej w 2023 r. jest bezpłatna. 
5. Nabór będzie prowadzony od 05.07.2023 r. do 30.11.2023 r. lub do czasu zakwalifikowania osoby do udziału w programie
6. Usługi opieki wytchnieniowej przyznaje się na wniosek opiekuna osoby z niepełnosprawnością w formie Karty zgłoszenia do Programu (Załącznik 1). 
 
Prosimy zapoznać się z ogłoszeniem i z dokumentami naboru, kliknij link: 

 

Nabór 1 opiekuna do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (opieka całodobowa) (500,21 KB pdf)

MGOPS.271.18.2023

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni ogłasza nabór osób do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Pobyt dzienny.

Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

CZĘŚĆ I

Miejsce pracy - teren Gminy Kcynia – Stalówka w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej:

Osoba wymagająca opieki: Dziecko, lat 5

Rodzaj niepełnosprawności:

1) dysfunkcja narządu ruchu (paraplegia, tetraplegia, hemiplegia; dziecięce porażenie mózgowe; stwardnienie rozsiane; dystrofia mięśniowa; przebyta przepuklina oponowo – rdzeniowa);

2) dysfunkcja narządu wzroku;

3) zaburzenia psychiczne;

4) dysfunkcje o podłożu neurologicznym;

5) dysfunkcja narządu mowy i słuchu;

6) pozostałe dysfunkcje, w tym intelektualne.

 

W jakich czynnościach w szczególności wymagane jest wsparcie:

 1. czynności samoobsługowe Tak/Nie;

 2. czynności pielęgnacyjne Tak/Nie;

 3. w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełniania ról społecznych Tak/Nie;

 4. w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania Tak/Nie;

 5. w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem Tak/Nie.

 

CZĘŚĆ II

Miejsce pracy - teren Gminy Kcynia – Kcynia w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej:

Osoba wymagająca opieki: Dziecko, lat 6

Rodzaj niepełnosprawności:

1) dysfunkcja narządu ruchu (paraplegia, tetraplegia, hemiplegia; dziecięce porażenie mózgowe; stwardnienie rozsiane; dystrofia mięśniowa; przebyta przepuklina oponowo-rdzeniowa);

2) dysfunkcja narządu wzroku;

3) zaburzenia psychiczne;

4) dysfunkcje o podłożu neurologicznym;

5) dysfunkcja narządu mowy i słuchu;

6) pozostałe dysfunkcje, w tym intelektualne.

 

W jakich czynnościach w szczególności wymagane jest wsparcie:

 1. czynności samoobsługowe Tak/Nie;

 2. czynności pielęgnacyjne Tak/Nie;

 3. w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełniania ról społecznych Tak/Nie;

 4. w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania Tak/Nie;

 5. w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem Tak/Nie.

 

CZĘŚĆ III

Miejsce pracy - teren Gminy Kcynia – Sipiory w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej:

Osoba wymagająca opieki: Osoba dorosła,

Rodzaj niepełnosprawności:

1) dysfunkcja narządu ruchu (paraplegia, tetraplegia, hemiplegia; dziecięce porażenie mózgowe; stwardnienie rozsiane; dystrofia mięśniowa; przebyta przepuklina oponowo-rdzeniowa);

2) dysfunkcja narządu wzroku;

3) zaburzenia psychiczne;

4) dysfunkcje o podłożu neurologicznym;

5) dysfunkcja narządu mowy i słuchu;

6) pozostałe dysfunkcje, w tym intelektualne.


 

W jakich czynnościach w szczególności wymagane jest wsparcie:

 1. czynności samoobsługowe Tak/Nie;

 2. czynności pielęgnacyjne Tak/Nie;

 3. w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełniania ról społecznych Tak/Nie;

 4. w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania Tak/Nie;

 5. w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem Tak/Nie.

 

CZĘŚĆ IV

Miejsce pracy - teren Gminy Kcynia – Kcynia w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej:

Osoba wymagająca opieki: Osoba dorosła,

Rodzaj niepełnosprawności:

1) dysfunkcja narządu ruchu (paraplegia, tetraplegia, hemiplegia; dziecięce porażenie mózgowe; stwardnienie rozsiane; dystrofia mięśniowa; przebyta przepuklina oponowo – rdzeniowa);

2) dysfunkcja narządu wzroku;

3) zaburzenia psychiczne;

4) dysfunkcje o podłożu neurologicznym;

5) dysfunkcja narządu mowy i słuchu;

6) pozostałe dysfunkcje, w tym intelektualne.


 

W jakich czynnościach w szczególności wymagane jest wsparcie:

 1. czynności samoobsługowe Tak/Nie;

 2. czynności pielęgnacyjne Tak/Nie;

 3. w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełniania ról społecznych Tak/Nie;

 4. w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania Tak/Nie;

 5. w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem Tak/Nie.

 

CZĘŚĆ V – 2 DZIECI

Miejsce pracy - teren Gminy Kcynia – Kcynia w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej:

 1. Osoba wymagająca opieki: Dziecko, lat 2,

Rodzaj niepełnosprawności:

1) dysfunkcja narządu ruchu (paraplegia, tetraplegia, hemiplegia; dziecięce porażenie mózgowe; stwardnienie rozsiane; dystrofia mięśniowa; przebyta przepuklina oponowo-rdzeniowa);

2) dysfunkcja narządu wzroku;

3) zaburzenia psychiczne;

4) dysfunkcje o podłożu neurologicznym;

5) dysfunkcja narządu mowy i słuchu;

6) pozostałe dysfunkcje, w tym intelektualne.

 

W jakich czynnościach w szczególności wymagane jest wsparcie:

 1. czynności samoobsługowe Tak/Nie;

 2. czynności pielęgnacyjne Tak/Nie;

 3. w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełniania ról społecznych Tak/Nie;

 4. w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania Tak/Nie;

 5. w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem Tak/Nie.


 

 1. Osoba wymagająca opieki: Dziecko, lat 5,

Rodzaj niepełnosprawności:

1) dysfunkcja narządu ruchu (paraplegia, tetraplegia, hemiplegia; dziecięce porażenie mózgowe; stwardnienie rozsiane; dystrofia mięśniowa; przebyta przepuklina oponowo-rdzeniowa);

2) dysfunkcja narządu wzroku;

3) zaburzenia psychiczne;

4) dysfunkcje o podłożu neurologicznym;

5) dysfunkcja narządu mowy i słuchu;

6) pozostałe dysfunkcje, w tym intelektualne.


 

W jakich czynnościach w szczególności wymagane jest wsparcia:

 1. czynności samoobsługowe Tak/Nie;

 2. czynności pielęgnacyjne Tak/Nie;

 3. w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełniania ról społecznych Tak/Nie;

 4. w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania Tak/Nie;

 5. w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem Tak/Nie.

 

Usługi opieki wytchnieniowej dla opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną muszą być realizowane w tym samym czasie, z zastrzeżeniem zapewnienia indywidualnego wsparcia.


 

Warunki zatrudnienia - umowa zlecenie w trakcie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2023


 

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu) lub osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzieleniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp. Posiadane doświadczenie powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.


 

Wymagania formalne kandydata na realizację usług:

Osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych;

Osoby niekarane, mające nieposzlakowaną opinię;

Osoby posiadają obywatelstwo polskie;

Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie powierzonych zadań;

Osoby mające umiejętność pracy z klientem i wysoką kulturę osobistą.


 

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

CV;

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych;

oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”;

kopie dyplomów świadectw potwierdzających wykształcenie;

kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);

kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy, studia podyplomowe, itp.;

dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (dopuszczalne jest, aby dokumenty zostały przetłumaczone przez samego kandydata);

Niekompletne i nieprzetłumaczone oferty nie będą rozpatrywane.


 

W przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagane jest także:

- zaświadczenie o niekaralności,

- informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru.


 

Oświadczenia składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem i datą.

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.


 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573 z zm.)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.


 

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00-22.00. Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej.

Planuje się wsparcie w ilości maksymalnej 185 godzin usług dla każdej części zamówienia.

Zgodnie z wnioskiem złożonym do programu Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023, koszty związane z realizacją usług opieki wytchnieniowej finansowane z Programu:

w ramach pobytu dziennego, nie mogą przekroczyć 39,95 zł brutto za godzinę wynagrodzenia osoby sprawującej opiekę nad osobą niepełnosprawną w miejscu zamieszkania. W przypadku realizacji usług opieki wytchnieniowej dla więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej kwota dofinansowania przysługuje na drugą i kolejną osobę niepełnosprawną w wysokości do 50% powyższej kwoty.

NABÓR TRWA STALE DO 30 LISTOPADA 2023 ROKU

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni, ul. Libelta 28, 89-240 Kcynia lub za pośrednictwem poczty z adresem zwrotnym, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór do świadczenia usług opieki wytchnieniowej – edycja 2023”. Oferty przesłane poprzez e-mail nie będą rozpatrywane. Wszelkie informacje dotyczące Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” można uzyskać pod numerem telefonu 52 3847 678.

Ogłoszenie o naborze osób świadczących usługi opieki wytchnieniowej (2,7 MB pdf)

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 (35,02 KB docx)

Klauzula informacyjna RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (21,48 KB docx)

Kcynia, dnia 06.06.2023 r.

DO 16 CZERWCA 2023 R. TRWA NABÓR 1 OPIEKUNA DO UDZIAŁU W PROGRAMIE OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA NA 2023 R. (OPIEKA CAŁODOBOWA)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni ogłasza nabór 1 uczestnika do ministerialnego Programu „Opieka wytchnieniowa” (edycja 2023) - 1 opiekuna osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wymagającej pobytu całodobowego w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru wojewody zapewniającym całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym w wymiarze 11 dób usług opieki.

Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Program ma zapewniać czasowe odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach.

1. Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów/-ek z terenu gminy Kcynia sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

a. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

b. osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usług opieki wytchnieniowej.

2. Program zakłada opiekę dzienną w miejscu zamieszkania dla 6 osób niepełnosprawnych, w tym 2 ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wymiarze 185 godzin oraz dla 4 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w formie pobytu całodobowego w ośrodku/ placówce wpisanej do rejestru wojewody zapewniającym całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym w wymiarze 11 dób usług opieki.

3. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują tylko w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawujących całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

4. Pomoc w formie usług opieki wytchnieniowej w 2023 r. jest bezpłatna.

5. Nabór będzie prowadzony od 06.06.2023 do 16.06.2023 r.

6. Usługi opieki wytchnieniowej przyznaje się na wniosek opiekuna osoby z niepełnosprawnością w formie Karty zgłoszenia do Programu (Załącznik 1).


Nabór 1 opiekuna do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (110,91 KB docx)

Prosimy zapoznać się z ogłoszeniem i z dokumentami naboru, kliknij link: http://mgopskcynia.nbip.pl/mgopskcynia/?n_id=574&id=122

MGOPS.271.16.2023

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni ogłasza nabór osób do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Pobyt dzienny.

Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

CZĘŚĆ I

Miejsce pracy - teren Gminy Kcynia – Stalówka w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej:

Osoba wymagająca opieki: Dziecko, lat 5

Rodzaj niepełnosprawności:

1) dysfunkcja narządu ruchu (paraplegia, tetraplegia, hemiplegia; dziecięce porażenie mózgowe; stwardnienie rozsiane; dystrofia mięśniowa; przebyta przepuklina oponowo – rdzeniowa);

2) dysfunkcja narządu wzroku;

3) zaburzenia psychiczne;

4) dysfunkcje o podłożu neurologicznym;

5) dysfunkcja narządu mowy i słuchu;

6) pozostałe dysfunkcje, w tym intelektualne.

 

W jakich czynnościach w szczególności wymagane jest wsparcie:

 1. czynności samoobsługowe Tak/Nie;

 2. czynności pielęgnacyjne Tak/Nie;

 3. w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełniania ról społecznych Tak/Nie;

 4. w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania Tak/Nie;

 5. w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem Tak/Nie.

 

CZĘŚĆ II

Miejsce pracy - teren Gminy Kcynia – Kcynia w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej:

Osoba wymagająca opieki: Dziecko, lat 6

Rodzaj niepełnosprawności:

1) dysfunkcja narządu ruchu (paraplegia, tetraplegia, hemiplegia; dziecięce porażenie mózgowe; stwardnienie rozsiane; dystrofia mięśniowa; przebyta przepuklina oponowo-rdzeniowa);

2) dysfunkcja narządu wzroku;

3) zaburzenia psychiczne;

4) dysfunkcje o podłożu neurologicznym;

5) dysfunkcja narządu mowy i słuchu;

6) pozostałe dysfunkcje, w tym intelektualne.

 

W jakich czynnościach w szczególności wymagane jest wsparcie:

 1. czynności samoobsługowe Tak/Nie;

 2. czynności pielęgnacyjne Tak/Nie;

 3. w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełniania ról społecznych Tak/Nie;

 4. w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania Tak/Nie;

 5. w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem Tak/Nie.

 

CZĘŚĆ III

Miejsce pracy - teren Gminy Kcynia – Sipiory w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej:

Osoba wymagająca opieki: Osoba dorosła,

Rodzaj niepełnosprawności:

1) dysfunkcja narządu ruchu (paraplegia, tetraplegia, hemiplegia; dziecięce porażenie mózgowe; stwardnienie rozsiane; dystrofia mięśniowa; przebyta przepuklina oponowo-rdzeniowa);

2) dysfunkcja narządu wzroku;

3) zaburzenia psychiczne;

4) dysfunkcje o podłożu neurologicznym;

5) dysfunkcja narządu mowy i słuchu;

6) pozostałe dysfunkcje, w tym intelektualne.


 

W jakich czynnościach w szczególności wymagane jest wsparcie:

 1. czynności samoobsługowe Tak/Nie;

 2. czynności pielęgnacyjne Tak/Nie;

 3. w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełniania ról społecznych Tak/Nie;

 4. w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania Tak/Nie;

 5. w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem Tak/Nie.

 

CZĘŚĆ IV

Miejsce pracy - teren Gminy Kcynia – Kcynia w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej:

Osoba wymagająca opieki: Osoba dorosła,

Rodzaj niepełnosprawności:

1) dysfunkcja narządu ruchu (paraplegia, tetraplegia, hemiplegia; dziecięce porażenie mózgowe; stwardnienie rozsiane; dystrofia mięśniowa; przebyta przepuklina oponowo – rdzeniowa);

2) dysfunkcja narządu wzroku;

3) zaburzenia psychiczne;

4) dysfunkcje o podłożu neurologicznym;

5) dysfunkcja narządu mowy i słuchu;

6) pozostałe dysfunkcje, w tym intelektualne.


 

W jakich czynnościach w szczególności wymagane jest wsparcie:

 1. czynności samoobsługowe Tak/Nie;

 2. czynności pielęgnacyjne Tak/Nie;

 3. w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełniania ról społecznych Tak/Nie;

 4. w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania Tak/Nie;

 5. w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem Tak/Nie.

 

CZĘŚĆ V – 2 DZIECI

Miejsce pracy - teren Gminy Kcynia – Kcynia w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej:

 1. Osoba wymagająca opieki: Dziecko, lat 2,

Rodzaj niepełnosprawności:

1) dysfunkcja narządu ruchu (paraplegia, tetraplegia, hemiplegia; dziecięce porażenie mózgowe; stwardnienie rozsiane; dystrofia mięśniowa; przebyta przepuklina oponowo-rdzeniowa);

2) dysfunkcja narządu wzroku;

3) zaburzenia psychiczne;

4) dysfunkcje o podłożu neurologicznym;

5) dysfunkcja narządu mowy i słuchu;

6) pozostałe dysfunkcje, w tym intelektualne.

 

W jakich czynnościach w szczególności wymagane jest wsparcie:

 1. czynności samoobsługowe Tak/Nie;

 2. czynności pielęgnacyjne Tak/Nie;

 3. w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełniania ról społecznych Tak/Nie;

 4. w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania Tak/Nie;

 5. w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem Tak/Nie.


 

 1. Osoba wymagająca opieki: Dziecko, lat 5,

Rodzaj niepełnosprawności:

1) dysfunkcja narządu ruchu (paraplegia, tetraplegia, hemiplegia; dziecięce porażenie mózgowe; stwardnienie rozsiane; dystrofia mięśniowa; przebyta przepuklina oponowo-rdzeniowa);

2) dysfunkcja narządu wzroku;

3) zaburzenia psychiczne;

4) dysfunkcje o podłożu neurologicznym;

5) dysfunkcja narządu mowy i słuchu;

6) pozostałe dysfunkcje, w tym intelektualne.


 

W jakich czynnościach w szczególności wymagane jest wsparcia:

 1. czynności samoobsługowe Tak/Nie;

 2. czynności pielęgnacyjne Tak/Nie;

 3. w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełniania ról społecznych Tak/Nie;

 4. w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania Tak/Nie;

 5. w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem Tak/Nie.

 

Usługi opieki wytchnieniowej dla opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną muszą być realizowane w tym samym czasie, z zastrzeżeniem zapewnienia indywidualnego wsparcia.


 

Warunki zatrudnienia - umowa zlecenie w trakcie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2023


 

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu) lub osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzieleniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp. Posiadane doświadczenie powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.


 

Wymagania formalne kandydata na realizację usług:

Osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych;

Osoby niekarane, mające nieposzlakowaną opinię;

Osoby posiadają obywatelstwo polskie;

Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie powierzonych zadań;

Osoby mające umiejętność pracy z klientem i wysoką kulturę osobistą.


 

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

CV;

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych;

oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”;

kopie dyplomów świadectw potwierdzających wykształcenie;

kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);

kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy, studia podyplomowe, itp.;

dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (dopuszczalne jest, aby dokumenty zostały przetłumaczone przez samego kandydata);

Niekompletne i nieprzetłumaczone oferty nie będą rozpatrywane.


 

W przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagane jest także:

- zaświadczenie o niekaralności,

- informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru.


 

Oświadczenia składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem i datą.

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.


 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573 z zm.)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.


 

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00-22.00. Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej.

Planuje się wsparcie w ilości maksymalnej 185 godzin usług dla każdej części zamówienia.

Zgodnie z wnioskiem złożonym do programu Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023, koszty związane z realizacją usług opieki wytchnieniowej finansowane z Programu:

w ramach pobytu dziennego, nie mogą przekroczyć 39,95 zł brutto za godzinę wynagrodzenia osoby sprawującej opiekę nad osobą niepełnosprawną w miejscu zamieszkania. W przypadku realizacji usług opieki wytchnieniowej dla więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej kwota dofinansowania przysługuje na drugą i kolejną osobę niepełnosprawną w wysokości do 50% powyższej kwoty.


Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni, ul. Libelta 28, 89-240 Kcynia lub za pośrednictwem poczty z adresem zwrotnym, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór do świadczenia usług opieki wytchnieniowej – edycja 2023” w terminie do dnia 16 czerwca 2023 do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do MGOPS w Kcyni). Oferty przesłane poprzez e-mail nie będą rozpatrywane. Wszelkie informacje dotyczące Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” można uzyskać pod numerem telefonu 52 3847 678.

Ogłoszenie o naborze osób świadczących usługi opieki wytchnieniowej  (126,88 KB docx)

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 (35,02 KB docx)

Klauzula informacyjna RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (21,48 KB docx)

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny (27,85 KB docx)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni wydłużył nabór uczestników do ministerialnego Programu „Opieka wytchnieniowa” (edycja 2023) do 5 maja 2023 r.

Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.


Program ma zapewniać czasowe odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach.

 1. Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów/-ek z terenu gminy Kcynia sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

 2. osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usług opieki wytchnieniowej.

 1. Program zakłada opiekę dzienną w miejscu zamieszkania dla 6 osób niepełnosprawnych, w tym 2 ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wymiarze 185 godzin oraz dla 4 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w formie pobytu całodobowego w ośrodku/ placówce wpisanej do rejestru wojewody zapewniającym całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym w wymiarze 11 dób usług opieki.

  W chwili obecnej trwa rekrutacja 3 osób niepełnosprawnych wymagających opieki dziennej w miejscu zamieszkania (w tym 1 soby ze znacznym stopniem niepełnosprawności) w wymiarze 185 godzin oraz 1 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wymagającej pobytu całodobowego w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru wojewody zapewniającym całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym w wymiarze 11 dób usług opieki.

 1. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują tylko w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawujących całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

 2. Pomoc w formie usług opieki wytchnieniowej w 2023 r. jest bezpłatna.

 3. Nabór będzie prowadzony od 25.04.2023 r. do 05.05.2023 r.

 4. Usługi opieki wytchnieniowej przyznaje się na wniosek opiekuna/-ki osoby z niepełnosprawnością w formie Karty zgłoszenia do Programu (Załącznik 1).

 

Prosimy zapoznć się z ogłoszeniem i z dokumentami naboru, kliknij link: http://mgopskcynia.nbip.pl/mgopskcynia/?n_id=574&id=122

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni ogłasza nabór uczestników do ministerialnego Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.


Program ma zapewniać czasowe odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach.

 1. Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów/-ek z terenu gminy Kcynia sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

 2. osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

które wymagają usług opieki wytchnieniowej.

 1. Program zakłada opiekę dzienną w miejscu zamieszkania dla 6 osób niepełnosprawnych, w tym 2 ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wymiarze 185 godzin oraz dla 4 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w formie pobytu całodobowego w ośrodku/ placówce wpisanej do rejestru wojewody zapewniającym całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym w wymiarze 11 dób usług opieki.

 1. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują tylko w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawujących całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

 2. Pomoc w formie usług opieki wytchnieniowej w 2023 r. jest bezpłatna.

 3. Nabór będzie prowadzony od 23.03.2023 r. do 05.05.2023 r.

 4. Usługi opieki wytchnieniowej przyznaje się na wniosek opiekuna/-ki osoby z niepełnosprawnością w formie Karty zgłoszenia do Programu (Załącznik 1).
   

            Do Karty zgłoszeniowej należy dołączyć:

 1. kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności / orzeczenia równoważnego, a w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności;

 2. klauzulę informacyjną – przetwarzanie danych osobowych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (Załącznik Nr 2);

 3. oryginał wypełnionej Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM. (Załącznik Nr 3).


W razie dużej liczby chętnych do programu zakwalifikowani zostaną opiekunowie osób niepełnosprawnych, które posiadają większy wynik pomiaru niesprawności w skali FIM – karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej.

 1. Wypełnioną Kartę zgłoszenia prosimy złożyć do 7 kwietnia 2023 r.:

 1. korespondencyjnie – na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni , ul. Libelta 28 , 89-240 Kcynia (liczy się data wpływu do MGOPS);

 2. osobiście – w siedzibie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni , ul. Libelta 28, 89-240 Kcynia od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.


W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni: Katarzyna Kasperska, Joanna Małecka, pod nr telefonu 52 3847 678.


Więcej informacji na stronie:


https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023


https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

 

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023

Klauzula informacyjna RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny
 

 
1 do 10 z 13