Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
Szukaj w tym dziale:

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062, zwanej dalej: ustawą), każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej jednostki, o których mowa w art. 6, pkt 1 lub 3 ustawy.


Natomiast na podstawie art. 30 ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.


Informację o braku dostępności lub wniosek o zapewnienie dostępności należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności (wniosek o zapewnienie dostępności).


Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

  • dane kontaktowe wnioskodawcy,

  • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,

  • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,

  • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.


Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

  • osobiście: w Biurze Podawczym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni przy ul. Libelta 28, 89-240 Kcynia, w godzinach 7.30-15.00 lub

  • korespondencją pocztową na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni, ul. Libelta 28, 89-240 Kcynia, lub

  • korespondencją elektroniczną na adres mailowy koordynatora do spraw dostępności empatia@mgops-kcynia.pl lub na główną skrzynkę mailową Ośrodka mgops@mgops-kcynia.pl (odpowiednie adresy e-mailowe znajdują się w zakładce: http://mgopskcynia.nbip.pl/mgopskcynia/?id=74), lub

  • poprzez ePUAP.

 

Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny.

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnioski się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej.

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.


Wniosek o zapewnienie dostępności - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni (142,71 KB odt)