Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Chcąc uzyskać pomoc w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni należy:
 

 1. zwrócić się do właściwego pracownika socjalnego i złożyć pisemną prośbę o udzielenie pomocy (druk podania wraz załącznikami do pobrania poniżej)

  Podanie o pomoc (365 kB pdf)

  Oświadczenie o stanie majątkowym (592 kB pdf)

  Oświadczenie (297 kB pdf);
   
 2. okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy;
   
 3. przedstawić oryginały zaświadczeń o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc;
   
 4. jeśli istnieje niepełnosprawność - przedłożyć kserokopię (oryginał do wglądu) Orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności;
   
 5. w razie konieczności przedstawić inne niezbędne dokumenty świadczące o trudnej sytuacji rodziny;
   
 6. w przypadku starania się o usługi opiekuńcze złożyć dodatkowo oryginał zaświadczenia lekarza o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie  usług opiekuńczych.

 
W kolejnym etapie postępowania pracownik socjalny przeprowadzi wywiad i wypełni kwestionariusz wywiadu środowiskowego;  pracownik może poprosić o wypełnienie oświadczenia o stanie majątkowym i oświadczenia o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 
Ostatnim etapem jest przyznanie lub odmowa przyznania pomocy w drodze decyzji administracyjnej, od której strona może złożyć odwołanie.

Jakich form pomocy udziela MGOPS?


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni udziela następujących form  pomocy:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy,
 • zasiłek celowy realizowany z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
 • usługi opiekuńcze.


Udzielenie pomocy jest związane z pojęciem kryterium dochodowego, które obecnie wynosi:

 • dla osoby samotnie gospodarującej  701 zł,
 • dla  osoby w rodzinie 528 zł.
   

ZASIŁEK STAŁY


Zasiłek stały przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub osobie w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności (I , II grupa inwalidów, znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności).


W jaki sposób ustalana jest wysokość zasiłku?

Zasiłek stały ustala się poprzez odjęcie dochodu osoby lub rodziny od odpowiedniego kryterium dochodowego.

Przykład:

Pomoc dla osoby samotnej posiadającej dochód 153 zł:

701 - 153 = 548 zł

Pomoc dla osoby w rodzinie 4-osobowej posiadającej dochód 632 zł (632 zł dzielimy przez 4 i uzyskujemy dochód na osobę w wysokości 158 zł):

528 - 158 = 370 zł

Maksymalna kwota zasiłku 645 zł.
Minimalna kwota zasiłku 30 zł.

ZASIŁEK OKRESOWY


Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

W jaki sposób  ustalana jest wysokość zasiłku?


Zasiłek okresowy ustala się poprzez odjęcie dochodu osoby lub rodziny od odpowiedniego kryterium dochodowego i pomnożenie tej różnicy przez 50% - to minimalna kwota zasiłku.

Przykład:

Pomoc dla osoby samotnej bez dochodu:

701 * 50 % = 350,50 zł

Pomoc dla rodziny 4-osobowej posiadającej dochód 632 zł.

(528 * 4) - 632) * 50 % = 740 zł

Minimalna kwota zasiłku to 20 zł.

ZASIŁEK CELOWY


Zasiłek celowy jest przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Może być on przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności,  leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, kosztów pogrzebu .

Dla osób przekraczających kryterium dochodowe w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiedniego kryterium.

USŁUGI OPIEKUŃCZE


Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze są formą pomocy przysługującą osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.