Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
Szukaj w tym dziale:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni informuje, że wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023 można odbierać w siedzibie MGOPS w Kcyni pok. nr 3 na parterze.


Informacje w sprawie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego udzielane są również drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (52) 342-87-50 (Agnieszka Kowalska).

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

2) słuchaczy kolegiów pracowniczych służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600,00 zł.
 


Wniosek oraz niezbędne dokumenty do wniosku do pobrania poniżej:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 2022/2023 (132,72 KB pdf)

Sposób wypłaty stypendium szkolnego 2022/2023 (38,53 KB pdf)

Klauzula informacyjna RODO - stypendium szkolne (48,48 KB pdf)


Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 • stypendium szkolne
 • zasiłek szkolny

 

STYPENDIUM SZKOLNE


Od dnia 01 września 2022 r. stypendium szkolne przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


Warunki udzielania stypendium szkolnego:

 1. Uczeń musi na stałe zamieszkiwać na terenie Gminy Kcynia.
   
 2. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty określonej art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz.2268) – 600,00 zł netto na os. w rodzinie.


Wniosek o przyznanie świadczenia mogą złożyć:

 • rodzice/opiekun prawny albo pełnoletni uczeń,
   
 • odpowiednio dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.


Potwierdzeniem wysokości dochodu są m.in.:

 1. Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
   
 2. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku).
   
 3. Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i o nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
   
 4. Zaświadczenie lub decyzja  o otrzymywanych świadczeniach (np. zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy).
   
 5. Zaświadczenie o ilości ha przeliczeniowych dla celów stypendialnych z gospodarstwa rolnego.
   
 6. Wyroki sądowe poświadczające wysokość zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika.
   
 7. Zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach.
   
 8. Decyzja ZUS w przedmiocie renty lub emerytury.
   
 9. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.
   
 10. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości: przychodu, kosztów uzyskania przychodu, różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza, odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne, należnego podatku, odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od  niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

  Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana jest na podstawie dokumentacji załączonej do wniosku.

  
Rodzice ucznia, opiekun prawny, uczeń pełnoletni lub dyrektor szkoły beneficjenta otrzymującego stypendium szkolne zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o  ustaniu przyczyn stanowiących podstawę jego przyznania.

Refunacji podlegają wydatki poniesione w okresie od września do czerwca danego roku szkolnego oraz wydatki związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego poniesione w lipcu i sierpniu (tj. w miesiącach poprzedzających dany rok szkolny).

Katalog wydatków podlegających refundacji:

 • zakup książek tj.: podręczników, lektur, książek rozwijających zainteresowania ucznia, słowników, atlasów, encyklopedii,
 • zakup tablic matematycznych, chemicznych, fizycznych i astronomicznych, map, globusa oraz publikacji o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe,
 • zakup tornistra, plecaka szkolnego, torby szkolnej,
 • zakup obuwia sportowego do kwoty 120,00 zł włącznie za parę,
 • zakup stroju sportowego, w szczególności: dresu (refundacja do kwoty 150,00 zł), spodni i bluz sportowych (refundacja do kwoty 100,00 zł) za sztukę,
 • zakup ubrania na praktykę zawodową, wymaganego przez szkołę,
 • zakup mundurka szkolnego,
 • zakup przyborów i materiałów do nauki zawodu,
 • zakup artykułów szkolnych m.in.: piórnika, zeszytów, flamastrów, kredek, ołówków, pędzli, farb, bloków, kleju, papieru kolorowego, długopisu, pióra, gumki, temperówki, bibuły, brystolu, nożyczek, taśmy klejącej, papieru milimetrowego, korektora, przyborów geometrycznych, plasteliny, modeliny, kalkulatora oraz innych materiałów związanych ze specyfikacją szkół,
 • zakup okularów korekcyjnych (z odpowiednim zaświadczeniem od lekarza okulisty),
 • zakup drukarki, papieru, tuszu do drukarki, toneru,
 • pokrycie kosztu abonamentu internetowego (od września do czerwca),
 • zakup sprzętu komputerowego m.in. (PC, laptopa, notebooka, monitora, klawiatury, myszy komputerowej), niezbędnego oprogramowania, nośników danych, części do komputera i koszt naprawy komputera,
 • zakup instrumentów muzycznych wykorzystywanych przez ucznia do nauki gry,
 • zakup sprzętu sportowego związanego z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu,
 • koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych, klubach sportowych,
 • koszty udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • koszty dojazdu do szkół - dotyczy szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów (pomniejszone o kwotę dodatku do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła),
 • koszty pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdów, w tym wycieczek o charakterze edukacyjnym, obozów naukowych, pokrycie kosztów zakupu biletów do kina lub teatru,
 • pokrycie kosztów dojazdu do szkoły oraz zakwaterowania w bursach, internatach lub stancji (pomniejszone o kwotę dodatku do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem lub z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła),
 • opłaty za internet (za okres rozliczeniowy wrzesień-czerwiec),
 • zakup biurka, lampki i krzesła do biurka,
 • inne zakupy wynikające z uzasadnionych, indywidualnych potrzeb ucznia.
   

W przypadku zakupu artykułów podlegających refundacji dokonywanych na podstawie umowy kredytowej bądź pożyczki, refundacja nastąpi po przedstawieniu dowodów wpłaty potwierdzających dokonanie zapłaty.

Refundacji poniesionych kosztów na cele edukacyjne dokonuje się na postawie następujących dokumentów:

 1. faktury VAT,
 2. imiennych rachunków,
 3. imiennych biletów miesięcznych,
 4. dowodów wpłaty,
 5. wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.
   

Faktury VAT, imienne rachunki, imienne bilety miesięczne, dowody wpłaty powinny zawierać:

 • nazwę wystawcy,
 • datę wystawienia/sprzedaży,
 • numer dokumentu,
 • imię i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy),
 • pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji i adnotacje "szkolne" lub "sportowe".


W przypadku gdy zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić ten fakt sprzedawca, umieszczając pieczęć, opis i podpis.

 

ZASIŁEK SZKOLNY


Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, a w szczególności w razie klęski żywiołowej, bądź zdarzenia losowego powodującego istotny uszczerbek materialny, w razie śmierci rodzica lub opiekuna, utraty źródła utrzymania lub mieszkania, nagłej i ciężkiej choroby uprawnionego, rodzica lub opiekuna (jedno zdarzenie – jeden zasiłek).

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o  charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wniosek do pobrania poniżej:

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego (79,41 KB pdf)