Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

grafika witryny rodzina.gov.pl

 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze karty w formie tradycyjnej lub elektronicznej mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni przy l. Libelta 28, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 w pokoju Nr 8 lub elektronicznie za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia – link (https://empatia.mpips.gov.pl/). Dane osobowe należy potwierdzić za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego e-PUAP.Od 1 stycznia 2018 r. na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (D.U. z 2017 poz. 1832) weszły w życie przepisy dotyczące możliwości przyznawania członkom rodzin wielodzietnych elektronicznej Karty Dużej Rodziny, która będzie miała formę aplikacji na smartfony - sprawdź mKarta - kliknij tu (https://mkdr.gov.pl/soh/views/faq.html)

Od 1 stycznia 2019 r. o Kartę Dużej Rodziny moga ubiegać się rodzice i małżonkowie, którzy mieli na utrzymaniu łącznie troje dzieci.

Komu przysługuje?


Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18. roku życia,
 • w wieku do ukończenia 25. roku – w przypadku nauki w szkole lub szkole wyższej
 • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.


Prawo do posiadania Karty przysługuje rodzicom nie pozbawionym władzy rodzicielskiej lub którym jej nie ograniczono, rodzicom zastępczym lub osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka.


Czas na jaki przysługuje Karta Dużej Rodziny

 • rodzice - na całe życie,
 • dzieci - do ukończenia 18 lat,
 • dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują:
 • do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego – gdy dziecko uczy się w szkole,
 • do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole wyższej;
 • dzieci niepełnosprawne - na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.
 • dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, nie dłużej niż do ukończenia 18 r.ż.
 • cudzoziemcom, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny Karta jest przyznawana odpowiednio na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt stały przyznaje się Kartę na taki okres, jaki przysługiwałby obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej (w szczególności dotyczy do rodziców, którzy dostają Kartę bezterminowo).


Wniosek

Wniosek o wydanie Karty i jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że przy składaniu wniosku o przyznanie Karty nie ma znaczenia miejsce zameldowania.

 

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku


W przypadku osób posiadających PESEL dodatkowo należy przedłożyć:

 • oświadczenie ojca/matki, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • dzieci powyżej 18 lat, które uczące się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • dzieci z rodzin zastępczych albo rodzinnego domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;
 • dzieci powyżej 18 r.ż. które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.  

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań poprzez umieszczenie w nikch klauzuli następującej treści "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

 

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

 • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.


Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu wniosku o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP, chyba że wójt/burmistrz/prezydent miasta może bez opłat samodzielnie potwierdzić to prawo.

Osoby niepełnosprawne mogą zostać poproszone o przedstawienie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.


Koszty związane z Kartą Dużej Rodziny

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że posiadasz już jedną formę karty, a składasz wniosek o dodatkową formę wówczas należy ponieść opłatę 9,21 zł (jeśli wystąpiłeś z wnioskiem  o przyznanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny do dnia 31 grudnia 2017 r., jesteś zwolniony z tej opłaty jeśli złożysz wniosek o przyznanie karty elektronicznej do 31 grudnia 2019 r.).

Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty, kosztuje 9,56 zł.


Termin oczekiwania

Co do zasady gmina powinna rozpatrzyć wniosek niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Gmina po rozpatrzeniu wniosku zamawia wydruk Karty Dużej Rodziny, a następnie czeka na dostarczenie gotowej Karty.
W przypadku elektronicznej Karty dane autoryzacyjne dotyczące aplikacji mKDR zostaną przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz SMS na podany we wniosku adres emial i numer telefonu polskiego operatora w przeciągu doby od rozpatrzenia przez gminę wniosku w SI KDR i przekazania zestawu danych niezbędnych do personalizacji Karty do producenta aplikacji mKDR. Na adres poczty elektronicznej zostanie wysłany link zawierający adres do ściągnięcia aplikacji mKDR oraz numer Karty Dużej Rodziny, a za pośrednictwem SMS zostanie przesłane hasło jednorazowe do aplikacji mKDR, które trzeba będzie zmienić przy pierwszym logowaniu. W wiadomości SMS nie jest przekazywany numer Karty lecz jej ostanie cyfry (podobnie jak w przypadku operacji bankowych). Jeżeli rodzic zawnioskował o wyświetlanie na swoim smartfonie Kart dzieci, otrzyma tyle danych autoryzacyjnych dla ilu osób podał swój numer telefonu na załączniku ZKDR-04 do wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

 

Sprawdź partnerów KDR i zobacz jakie oferują zniżki - empatia.mpips.gov.pl/we/piu/kdr).
 

Karty wydaje się równocześnie wszystkim uprawnionym członkom rodziny, a osobą upoważnioną do ich odbioru jest wnioskodawca.

awers i rewers Karty Dużej RodzinyInformacji udziela p. Agnieszka Kowalska, tel. 52 3428750.

Druk wniosku można pobrać w siedzibie MGOPS w Kcynia oraz korzystając z poniższych plików

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu

Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym Rodzinnym Domu Dziecka