Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

ządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka.
 

Dla kogo przeznaczony jest program 500 Plus?
 

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określa grupę beneficjentów, którzy będą mogli pobierać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko.

Prawo do świadczeń wychowawczych będzie przysługiwać na dziecko, rozumiane jako:

 • dziecko własne,
 • dziecko małżonka,
 • dziecko przysposobione (adoptowane),
 • dziecko znajdujące się pod opieką prawną do czasu ukończenia przez nie 18-stego roku życia.
   

Świadczenie będą mogli pobierać:

 • rodzice,
 • jeden rodzic,
 • opiekunowie prawni,
 • faktyczni opiekunowie.
   

Świadczenie nie będzie przysługiwać w przypadku, gdy:

 • dziecko jest w związku małżeńskim,
 • dziecko znajduje się w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub jest pod opieką zastępczą,
 • dziecko posiada prawo do świadczenia na własne dziecko,
 • na dziecko przysługuje świadczenie rodzinne za granicą (wyjątek: gdy umowy dwustronne lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej).
   

Beneficjentami programu rządowego 500 Plus mogą zostać:

 • obywatele Polski,
 • cudzoziemcy (gdy stosują się wobec nich przepisy o koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych, gdy wynika to z międzynarodowych umów dwustronnych, gdy osoba posiada kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", ale z wyłączeniem obywateli państw trzecich - z pozwoleniem na pracę na okres krótszy niż 12 miesięcy, którzy przybyli do Polski na studia, mogących pracować w oparciu o wizę).
   

Cudzoziemcy mają prawo do świadczeń pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Polski przez okres pobierania świadczenia. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy dwustronne umowy międzynarodowe lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej.


Kryterium dochodowe programu 500 Plus
 

Zgodnie z projektem ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na miesiąc, na drugie i każde kolejne dziecko będzie wypłacane bez względu na wysokość dochodu na członka rodziny.

Istnieje jednak możliwość uzyskania świadczenia na pierwsze dziecko, w przypadku, gdy:

 • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł,
 • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1 200 zł, a przynajmniej jedno z dzieci jest osobą niepełnosprawną.
   

Dziecko niepełnosprawne tj. dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wg przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wyżej opisane zasady nie są ustalona na zawsze. Wysokość dochodów uprawniających do otrzymywania świadczenia będzie weryfikowana przez Radę Ministrów w oparciu o badania Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Ocena będzie prowadzona, co dwa lata i w przypadku uzasadnionych przesłanek kwoty zostaną zmienione.

Do dochodu rodziny wliczane są wpływy z następujących źródeł:

 • przychody podlegające opodatkowaniu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszone o koszty uzyskania przychodu, podatki, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (gdy podlegają pomniejszeniu),
 • zadeklarowane przez podatnika w ubiegłym roku podatkowym faktyczne przychody z tytułu umów dzierżawy, najmu, podnajmu, itp., zmniejszone o zryczałtowany podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • dochody opodatkowane podatkiem tonażowym z tytułu części dochodów osiąganych przez przedsiębiorców żeglugowych używających statków handlowych,
 • dochody z gospodarstw rolnych opodatkowane podatkiem rolnym, dochody uzyskiwane w innych krajach pomniejszone o zapłacone za granicą Polski podatki dochodowe i składki na ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • dochody z tytułu świadczeń rodzinnych,
 • dochody niepodlegające opodatkowaniu lub zwolnione z podatku w oparciu o przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. renty, emerytury, świadczenia pieniężne, ryczałt energetyczny, dodatki kombatanckie, zasiłki chorobowe, alimenty na rzecz dzieci czy stypendia doktoranckie).
   

Dochód rodziny oznacza sumę dochodów jej członków, a dochód na członka rodziny oznacza w tym przypadku przeciętny miesięczny dochód członka rodziny, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, za który przyznawane jest świadczenie wychowawcze.

Jeśli w trakcie pobierania świadczenia nastąpi zmiana uzyskiwanego dochodu mająca wpływ na prawo do świadczenia, należy najpóźniej w ciągu 14 dni powiadomić o tym fakcie organ wypłacający.

W przypadku gdy na skutek zwiększonego dochodu nastąpi utrata prawa do świadczenia, zasiłek nie będzie przysługiwał od następnego miesiąca po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.
 

Wysokość świadczeń w programie 500 Plus
 

W ramach programu 500 Plus wypłacane są świadczenia wychowawcze, których celem jest zapewnienie środków, które przynajmniej częściowo powinny pokryć koszty związane z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem każdego dziecka.

Świadczenie wychowawcze będą mogli pobierać rodzice, opiekunowie prawni i opiekunowie faktyczni dziecka.

Wysokość świadczenia ustalona została na kwotę 500 zł na dziecko (miesięcznie), przy czym wypłaty przysługują na:

 • każde drugie i kolejne dziecko bez względu na dochody rodziny,
 • pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekracza 800 zł,
 • pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekracza 1200 zł, a którekolwiek z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne.
   

Zasiłek w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje osobom uprawnionym (rodzice, opiekunowie) do momentu ukończenia przez każde dziecko 18-stego roku życia.

W przypadku, gdy będzie zachodziło uzasadnione podejrzenie, że wypłacane pieniądze są marnotrawione lub wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem przez osobę pobierającą, wówczas może zostać podjęta decyzja o:

 • wstrzymaniu wypłaty świadczenia w całości,
 • wstrzymaniu wypłaty świadczenia w części,
 • przekazywaniu świadczenia w całości w formie rzeczowej,
 • przekazywaniu świadczenia w części w formie rzeczowej.
   

Osoby nienależnie pobierające świadczenie wychowawcze zobowiązane są do zwrotu wszystkich otrzymanych kwot wraz z odsetkami ustawowymi. Do nienależnie wypłaconych kwot zasiłku stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


Terminy wypłat świadczenia wychowawczego
 

Docelowo prawo do świadczeń przyznawane będzie na okres od 1 października do 30 września roku następnego.

Beneficjenci uzyskają prawo do świadczenia wychowawczego w miesiącu, w którym złożą poprawny wniosek (wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami), a pieniądze będą im wypłacane co miesiąc, do końca wyżej wymienionego okresu. Jeżeli osoby pobierające zasiłek utracą do niego prawo na skutek osiągnięcia wyższych dochodów zostanie zawieszona wypłata świadczenia z miesiącem następującym po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym uzyskano wyższy dochód.

W przypadku jakichkolwiek zmian (dochodów, liczby członków rodziny) osoby uprawnione do otrzymywania zasiłku będą miały obowiązek powiadomić o tym właściwy organ w terminie do 14 dni.

Wypłaty świadczeń będą następowały co miesiąc najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, za który przysługują.

Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują. Wnioski o przyznanie prawa do zasiłku na kolejny okres będzie można składać do 1 września danego roku. Wnioski o świadczenie będzie można składać do dnia, w którym dziecko ukończy 18 lat.

Gdy dziecko nie będzie we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, zasiłek otrzyma rodzic, który opiekuje się dzieckiem. Środki będą zawsze wypłacane rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym, którzy faktycznie zajmują się dzieckiem. W przypadku, gdy opieka będzie ustanowiona na równych prawach zasiłek otrzyma osoba, która pierwsza złoży wniosek.

Źródło: http://www.program500plus.pl

 

Wniosek do pobrania: wniosek o świadczenie wychowawcze (140 KB pdf)