Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
Szukaj w tym dziale:

Rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać drogą elektroniczną od 1 lutego 2021 r., a w formie papierowej od 1 marca 2021 r.
 

Dla kogo przeznaczony jest program 500 Plus?
 

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określa grupę beneficjentów, którzy będą mogli pobierać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko.

Prawo do świadczeń wychowawczych będzie przysługiwać na dziecko, rozumiane jako:

 • dziecko własne,
 • dziecko małżonka,
 • dziecko przysposobione (adoptowane),
 • dziecko znajdujące się pod opieką prawną do czasu ukończenia przez nie 18-stego roku życia.
   

Świadczenie będą mogli pobierać:

 • rodzice,
 • jeden rodzic,
 • opiekunowie prawni,
 • faktyczni opiekunowie.
   

Świadczenie nie będzie przysługiwać w przypadku, gdy:

 • dziecko jest w związku małżeńskim,
 • dziecko znajduje się w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub jest pod opieką zastępczą,
 • dziecko posiada prawo do świadczenia na własne dziecko,
 • na dziecko przysługuje świadczenie rodzinne za granicą (wyjątek: gdy umowy dwustronne lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej).
   

Beneficjentami programu rządowego 500 Plus mogą zostać:

 • obywatele Polski,
 • cudzoziemcy (gdy stosują się wobec nich przepisy o koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych, gdy wynika to z międzynarodowych umów dwustronnych, gdy osoba posiada kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", ale z wyłączeniem obywateli państw trzecich - z pozwoleniem na pracę na okres krótszy niż 12 miesięcy, którzy przybyli do Polski na studia, mogących pracować w oparciu o wizę).
   

Cudzoziemcy mają prawo do świadczeń pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Polski przez okres pobierania świadczenia. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy dwustronne umowy międzynarodowe lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej.


Kryterium dochodowe programu 500 Plus
 

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
 

Wysokość świadczeń w programie 500 Plus
 

W ramach programu 500 Plus wypłacane są świadczenia wychowawcze, których celem jest zapewnienie środków, które przynajmniej częściowo powinny pokryć koszty związane z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem każdego dziecka.

Świadczenie wychowawcze będą mogli pobierać rodzice, opiekunowie prawni i opiekunowie faktyczni dziecka.

Wysokość świadczenia ustalona została na kwotę 500 zł na dziecko (miesięcznie), a wypłaty przysługują na każde dziecko bez względu na dochody rodziny.

 

Zasiłek w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje osobom uprawnionym (rodzice, opiekunowie) do momentu ukończenia przez każde dziecko 18. roku życia.

W przypadku, gdy będzie zachodziło uzasadnione podejrzenie, że wypłacane pieniądze są marnotrawione lub wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem przez osobę pobierającą, wówczas może zostać podjęta decyzja o:

 • wstrzymaniu wypłaty świadczenia w całości,
 • wstrzymaniu wypłaty świadczenia w części,
 • przekazywaniu świadczenia w całości w formie rzeczowej,
 • przekazywaniu świadczenia w części w formie rzeczowej.
   

Osoby nienależnie pobierające świadczenie wychowawcze zobowiązane są do zwrotu wszystkich otrzymanych kwot wraz z odsetkami ustawowymi. Do nienależnie wypłaconych kwot zasiłku stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


Terminy wypłat świadczenia wychowawczego
 

Docelowo prawo do świadczeń przyznawane będzie na okres od 1 października do 30 września roku następnego.

Wypłaty świadczeń będą następowały co miesiąc najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, za który przysługują.

Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują. Wnioski o przyznanie prawa do zasiłku na kolejny okres będzie można składać do 1 września danego roku. Wnioski o świadczenie będzie można składać do dnia, w którym dziecko ukończy 18 lat.

Gdy dziecko nie będzie we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, zasiłek otrzyma rodzic, który opiekuje się dzieckiem. Środki będą zawsze wypłacane rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym, którzy faktycznie zajmują się dzieckiem. W przypadku, gdy opieka będzie ustanowiona na równych prawach zasiłek otrzyma osoba, która pierwsza złoży wniosek.

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (106,26 KB pdf)

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (83,07 KB pdf)