Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
Szukaj w tym dziale:

Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493) https://www.lexlege.pl/ustawa-o-przeciwdzialaniu-przemocy-w-rodzinie/


Skład Zespołu interdyscyplinarnego w Kcyni:

  1. Lidia Pazderska – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni,
  2. Grażyna Michalak – Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni,
  3. Urszula Stachowiak – Zakład Opieki Zdrowotnej działający na terenie Kcyni,
  4. Elżbieta Wiśniewska – Szkoła Podstawowa w Kcyni,
  5. Roman Swosiński – Kuratorska Służba Sądowa Sądu Rejonowego w Szubinie,
  6. Wawrzyniec Pezacki – Stowarzyszenie ORDO EX CHAO w Kcyni,
  7. Dariusz Gozdek – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni,
  8. Agnieszka Przybylska – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni,
  9. Kamil Reiwer – Komisariat Policji w Kcyni.


Przewodniczącą zespołu interdyscyplinarnego jest Lidia Pazderska starszy pracownik socjalny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni, z którą można się skontaktować dzwoniąc na numer 534 839 481 lub (52) 384 76 78, natomiast obowiązki zastępcy pełni Agnieszka Przybylska pracownik socjalny niniejszego Ośrodka.

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej przyjętym Uchwałą.

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, takich jak: jednostka organizacyjna pomocy społecznej, gminna komisja profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, policja, oświata, ochrona zdrowia, organizacje pozarządowe, Żandarmeria Wojskowa, prokuratura i innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności przez:

1) 
diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;
 
2) inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;
 
3) inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 
4) opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;
 
5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 
6) powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;
 
7) monitorowanie procedury Niebieskie Karty
 
8) przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e właściwość miejscowa gminy do realizacji procedury „Niebieskie Karty” ust. 3, oraz dokumentacji, o której mowa w art. 9c przetwarzanie danych przez członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych ust. 5a;
 
9) kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;
 
10) składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c niestosowanie się do obowiązków określonych w ustawie o przemocy domowej ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, 2311, 2581 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535).

 

W celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszeniem podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, a także realizacji zadań określonych przez ustawodawcę, powołuje się grupę diagnostyczno-pomocową.

Do zadań grup diagnostyczno-pomocowych należy w szczególności:

1)
 dokonanie, na podstawie procedury Niebieskie Karty oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 
2) realizacja procedury Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;
 
3) zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury Niebieskie Karty” pod jej nieobecność;
 
4) realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 
5) występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;
 
6) występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń;
 
7) monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury Niebieskie Karty
 
8) zakończenie procedury Niebieskie Karty
 
9) dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę:
a) uznania braku zasadności wszczęcia procedury Niebieskie Karty
b) wszczęcia procedury Niebieskie Karty
 
10) informowanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury Niebieskie Karty”.
 


Zarówno członkowie zespołu interdyscyplinarnego jak i grupy diagnostyczno-pomocowej wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, co poświadczają odpowiednim oświadczeniem. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach diagnostyczno-pomocowych.

Podejmowanie jakichkolwiek interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą domową odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby doznającej przemocy domowej.