Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Kcyni został powołany na mocy:

 • Zarządzenie Nr 13/2017 Burmistrza Kcyni z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego

http://archiwum.mst-kcynia.rbip.mojregion.info/www.kcynia.bip.net.pl/index5423-2.html?p=document&action=save&id=14886&bar_id=10915

 • Uchwały Nr LI/514/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 09 września 2010 roku w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Kcyni

http://www.kcynia.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=5716&bar_id=4423

 • Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051801493


Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Kcyni:

 1. Lidia Pazderska – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni,
 2. Grażyna Michalak – Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni,
 3. Piotr Smoliński – Komisariat Policji w Kcyni,
 4. Urszula Stachowiak – Zakład Opieki Zdrowotnej działający na terenie Kcyni,
 5. Elżbieta Wiśniewska – Szkoła Podstawowa w Kcyni,
 6. Roman Swosiński – Kuratorska Służba Sądowa Sądu Rejonowego w Szubinie,
 7. Wawrzyniec Pezacki – Stowarzyszenie ORDO EX CHAO w Kcyni.


Przewodniczącą zespołu interdyscyplinarnego jest starszy pracownik socjalny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni Pani Lidia Pazderska, z którą można się skontaktować dzwoniąc na numer 691 554 445 lub (52) 384 76 78.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie przyjętym Uchwałą Nr XXV/212/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 sierpnia 2016 r. Poniżej link do treści programu:

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020


Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, takich jak: jednostka organizacyjna pomocy społecznej, gminna komisja profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, policja, oświata, ochrona zdrowia, organizacje pozarządowe, prokuratura i innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Powyższe zadania realizowane są w szczególności przez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.


Zespół interdyscyplinarny tworzy grupy robocze, które koncentrują się na indywidualnych przepadkach w celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele tych samych podmiotów i specjalności co w składzie zespołu interdyscyplinarnego, z wyjątkiem przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.


Zarówno członkowie zespołu interdyscyplinarnego jak i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, co poświadczają odpowiednim oświadczeniem. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych.

Podejmowanie jakichkolwiek interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.