Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ze zm.), w składzie zatwierdzonym zarządzeniem Nr 32.2015 Burmistrza Kcyni z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w Kcyni zmienionym zarządzeniem Nr 53.2015 Burmistrza Kcyni z dnia 16 kwietnia 2015 r., następnie zarządzeniem Nr 172.2015 Burmistrza Kcyni z dnia 5 października 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni.

Aktualny skład Komisji:
 

 1. Anna Borkowska przewodnicząca komisji
 2. Grażyna Michalak sekretarz komisji
 3. Maria Michalska kierownik MGOPS, opiekun merytoryczny komisji
 4. Halina Koniec członek komisji
 5. Elżbieta Wiśniewska członek komisji
 6. Sylwia Gawrońska członek komisji
 7. Wioletta Zymni członek komisji
 8. Bartosz Królczyk członek komisji
 9. Łukasz Szczepański członek komisji
   

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ww. Ustawy „W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.
 

Zakres działania Komisji
 

Art. 41 ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. określa zadania własne gminy, obejmujące prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

Zadania te obejmują:
 

 1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
 2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
 4. (uchylony)
 5. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
 6. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
 7. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
   

Rada gminy corocznie uchwala gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, który realizowany jest przez ośrodek pomocy społecznej. Program ten stanowi część strategii rozwiązywania problemów społecznych i określa realizację zadań własnych gminy.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 (366 KB pdf)
 

Zadania Komisji wynikające z ww. ustawy:
 

 • inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, które ujęto w gminnym programie w oparciu o zadania własne gminy;
 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się terapii uzależnienia w zakładzie lecznictwa odwykowego;
 • opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy;
 • kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (na mocy upoważnienia wystawionego przez burmistrza).
   

Pierwsze trzy zadania mają charakter obligatoryjny, natomiast przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży przez Komisję ma charakter fakultatywny i jest uzależnione od decyzji burmistrza.

Komisja realizuje również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Z 2016 r. poz. 224 ze zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2015 r. poz. 875 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. zez m.).


Regulamin organizacyjny GKPiRPA:
 

Zarządzenie Nr 133.2015 Burmistrza Kcyni z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego  Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni (2682 KB pdf)

Zarządzenie Nr 171.2015 Burmistrza Kcyni z dnia 5 października 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 133.2015 r. Burmistrza Kcyni z dnia 24 sierpnia 2015 r.  w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni (88 KB pdf)

Zobowiązanie do terapii uzależnienia
 

Art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wymienia przesłanki wskazujące na problem nadużywania alkoholu:

 • rozkład życia rodzinnego,
 • demoralizacja małoletnich,
 • uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
 • systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.
   

Występowanie niniejszych przesłanek uzasadnia zgłoszenie problemu do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Postępowanie w tej sprawie może nastąpić na wniosek rodziny oraz każdej innej osoby, dostrzegającej problem nadużywania alkoholu. 
Osoba, której wniosek dotyczy jest wzywana na rozmowę motywującą do podjęcia leczenia odwykowego. Na etapie interwencji zespołu motywującego ww. osoba może zostać skierowana na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
Sąd Rejonowy tożsamy do miejsca zamieszkania mieszkańców Gminy Kcynia wszczyna postępowanie na wniosek Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołączana jest zebrana dokumentacja wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone. W toku postępowania następuje wskazanie rodzaju zakładu leczniczego.
Na każdym etapie postępowania osoba nim objęta może podjąć terapię dobrowolnie.
Procedura zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu jest bezpłatna.

Wniosek do GKPiRPA o przymusowe leczenie uzależnienia od alkoholu (35,65 KB pdf)


W siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni udostępniono następujące formy wsparcia zorientowane m.in. na rozwiązywanie problemów alkoholowych lokalnej społeczności:
 

Punkt konsultacyjny dla rodzin z problemem alkoholowym

dostępny w poniedziałki 15:30 - 17:00

Grażyna Michalak - psycholog

 

Konsultacje psychologiczne

dostępne w czwartki 09:00 - 11:00

Grażyna Michalak - psycholog

 

Specjalista pracy z rodziną (poradnictwo i konsultacje pedagogiczne, z zakresu uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie)

dostępny od poniedziałku do piątku 07:00 - 15:00

Dariusz Gozdek - pedagog, specjalista profilaktyki uzależnień
 

 

Grupa samopomocowa Anonimowych Alkoholików „FENIKS”

spotkania odbywają się w czwartki 16:30 - 18:30

Marek Jakubiak

 

Grupa samopomocowa dla osób współuzależnionych

spotkania odbywają się w środy 16:00 - 17:30

Stanisława Kwiatkowska

 

 

TERAPIA UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

 

Grupa terapeutyczna edukacyjno-zadaniowa dla osób uzależnionych od alkoholu objętych kontraktem socjalnym

spotkania odbywają się w czwartki 09:00 - 11:00

Specjalista terapii uzależnień z NOTU Koliber

 

Terapia indywidualna dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i współuzależnionych

dostępna w czwartki 11:00 - 15:00

Specjalista terapii uzależnień z NOTU Koliber