Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Zarządzenie nr 9/2014 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 14 maja 2014

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni

Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U z 2002 r. Nr 167 poz. 1375)

zarządzam, co następuje:


§1

Zmieniam Zarządzenie Nr 20/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni w ten sposób, że w załączniku Nr 2 do w/w zarządzenia dokonuje się następującej zmiany:

Symbole klasyfikacyjne Hasło klasyfikacyjne Kategorie dokumentacji Uwagi
I II III IV
    532   Zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne    
      5230 Zasiłki pielęgnacyjne B10 jak przy klasie 522
      5231 Świadczenia pielęgnacyjne B10 jak przy klasie 522
      5232 Zasiłki dla opiekunów B10 jak przy klasie 522
      5233 Specjalny zasiłek opiekuńczy B10 jak przy klasie 522

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem symbolu klasyfikacyjnego 5232 - zasiłki dla opiekunów - kategoria dokumentacji B10, który wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

§3

Z dniem 1 stycznia 2015 r. traci moc zarządzenie Nr 1/2013 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni.


Zarządzenie 9/2014 (536 KB pdf)

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 100
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2018-08-21 09:39:45
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-08-24 12:45:51 Dariusz Gozdek
2018-08-23 20:54:02 Dariusz Gozdek Publikacja artykułu