Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Zarządzenie nr 4/2018 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 19 lipca 2018

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni

Na podstawie art. 31 § 1 Kodeksu pracy oraz §8 ust.10 Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni

zarządzam, co następuje:

§1

1. Zmieniam Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni w ten sposób, że:

1) w § 8 pkt 7 otrzymuje brzemienie:

"7. Do zadań pracowników realizujących świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia wychowawcze, świadczenia "Dobry Start" i świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy w szczególności:

a) prowadzenie postępowań w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych, świadczeń "Dobry Start" i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

b) przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie przyznania lub odmowy świadczeń,

c) prowadzenie rejestru spraw,

d) sporządzanie list wypłat,

e) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych,

f) realizacja zadań w zakrsie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w stosunku do osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów,

g) przygotowywanie dokumentacji do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

h) ewidencjonowanie i przygotowywanie dyspozycji dotyczących zwrotów dłużników alimentacyjnych,

i) wprowadzanie i aktualizowanie danych dłużników alimentacyjnych do bazy danych Biura Informacji Gospodarczej,

j) obsługa właściwych programów dziedzinowych."

2) Schemat organizacyjny Ośrodka stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 19 lipca 2018 r. (594,07 KB pdf)

Struktura organizacyjna MGOPS w Kcyni 2018 (495,03 KB pdf)

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 206
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2018-09-07 08:38:45
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-09-12 07:26:53 Dariusz Gozdek
Dodanie załącznika do zarządzenia.
2018-09-12 07:24:10 Dariusz Gozdek Dodanie załącznika do zarządzenia.
2018-09-07 09:05:26 Dariusz Gozdek Publikacja artykułu
2018-09-07 09:05:00 Dariusz Gozdek Opublikowanie zarządzenia.