Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Zarządzenie nr 6/2018 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 1 października 2018

w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 tj.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz.936)

zarządzam, co następuje:

§1
Wprowadzam Regulamin wynagradzania pracowników w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§2
Tracą moc: Zarządzenie nr 15/2017 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania niniejszego zarządzenia do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni.

§4
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Kierownika i Głównemu Księgowemu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zarządzenie nr 6/2018 z dnia 1 października 2018 r.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 227
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2018-12-13 12:58:58
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-12-13 13:06:25 Dariusz Gozdek
Formatowanie tekstu.
2018-12-13 13:05:11 Dariusz Gozdek Formatowanie tekstu.