Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Zarządzenie nr 7/2018 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 1 października 2018

w sprawie ustalenia stanowisk pracy i zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników za ich zgodą własnej odzieży jako roboczej i obuwia roboczego oraz zasad wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży

Na podstawie art. 2377 §2 i §4 oraz art. 2379 §3 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 tj.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustała się stanowiska pracy, na których dopuszcza się używanie przez pracowników za ich zgodą własnej odzieży i obuwia roboczego:

1) młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej,

2) palacz/robotnik gospodarczy,

3) sprzątaczka,

4) pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, starszy specjalista pracy socjalnej,

5) asystent rodziny,

6) kierowca.

 

§2

1. Za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego pracownikom, o których mowa w §1 wypłacany będzie ekwiwalent pieniężny.

2. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Pracodawca nie zapewnia prania odzieży roboczej na terenie zakładu. Za pranie odzieży roboczej we własnym zakresie przez pracowników, pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w rocznej wysokości 84 zł.

4. Naliczenie ekwiwalentów pieniężnych oraz prowadzenia odrębnie dla każdego pracownika karty ewidencji wypłat ekwiwalentów pieniężnych dokonuje pracownik pełniący obowiązki służby BHP.

5. Naliczenie ekwiwalentów pieniężnych następuje w terminie do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

6. Wypłata ekwiwalentów pieniężnych nastąpi po upływie roku kalendarzowego, w którym używana i prana była odzież, w kwotach cząstkowych proporcjonalnie do okresu używania.

7. Okresy nieobecności w pracy inne niż urlop wypoczynkowy, trwające w ciągłości ponad 30 dni kalendarzowych nie są wliczane do okresu używania odzieży, o której mowa w ust. 1.

8. Za okresy nieobecności o których mowa w ust.7 nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży.

9. Okres używania odzieży roboczej naliczany jest proporcjonalnie do części etatu.

 

§3

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 11/2015 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stanowisk pracy i zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników za ich zgodą własnej odzieży i obuwia roboczego oraz zasad wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży.

 

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi pełniącemu obowiązki służby BHP i Głównemu Księgowemu.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 7/2018 z dnia 1 października 2018 r.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 349
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2018-12-13 13:06:29
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-12-13 13:35:58 Dariusz Gozdek
Formatowanie tekstu.
2018-12-13 13:32:09 Dariusz Gozdek Publikacja artykułu
2018-12-13 13:31:45 Dariusz Gozdek Opublikowanie zarządzenia.