Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Zarządzenie nr 3/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 18 lutego 2019

w sprawie powołania Komisji ds. kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad członkiem rodziny

Na podstawie art. 68 ust. 1, 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w czasie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 1368), § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz. U. Nr 65, poz. 743),
 
zarządzam, co następuje:

§1

1. Powołuję komisję ds. kontroli prawidłowości wykorzystania przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania przez pracownika opieki nad członkiem rodziny w składzie:
 
1) Jolanta Jachymczak - przewodniczący komisji,
2) Agnieszka Witkowska - członek komisji,
3) Magdalena Bystra - członek komisji.
 
2. Komisja dokonuje kontroli w składzie co najmniej dwuosobowym, w tym przewodniczący komisji.
 
§2
 
1. Decyzję o przeprowadzeniu kontroli podejmuje Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni.
 
2. Termin i sposób przeprowadzenia kontroli ustala przewodniczący komisji.
 
§3
 
Przeprowadzenie kontroli komisja rejestruje w „Książce przeprowadzonych kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich", której karta stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 
§4
 
Komisja działa na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz. U. Nr 65, poz.743).
 
§5
 
Po zakończeniu kontroli przewodniczący komisji niezwłocznie informuje Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni o jej wynikach.
 
§6
 
Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji.
 
§7
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 350
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2019-05-07 13:36:00
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-05-07 14:04:35 Dariusz Gozdek
Publikacja artykułu
2019-05-07 14:04:13 Dariusz Gozdek Opublikowanie zarządzenia.