Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Zarządzenie nr 6/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 28 maja 2019

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1316 z późn. zm.) w uzgodnieniu z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów

 

zarządzam co następuje:

 

§1

Wprowadzam z dniem 28.05.2019 r. Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Traci moc Zarządzenie Nr 6/2008 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 25.01.2008 r.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania niniejszego zarządzenia do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Ośrodka.

 

Zarządzenie nr 6/2019 z dnia 28 maja 2019 r.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 219
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2019-06-19 06:25:20
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu