Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Zarządzenie nr 8/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 12 czerwca 2019

w sprawie Komisji Kwalifikacyjnej ds. świadczeń socjalnych

Na podstawie § 3 pkt. 1 Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzonego Zarządzeniem 6/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 28.05.2019 r., w związku z decyzją pracowników podjętą na zebraniu w dniu 12.06.2019 r. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni postanawia co następuje:

 

§1

Mając na względzie właściwe dysponowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, powołuję Komisję Kwalifikacyjną zwaną dalej „Komisją"

 

§2

1. Komisja jest organem pomocniczym, doradczym i opiniodawczym przy wydatkowaniu środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników Ośrodka.

2. Komisja działa w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązujące oraz Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

3. Członkowie Komisji są zobowiązani do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

 

§3

W skład Komisji wchodzą:

1. Jolanta Jachymczak - przewodniczący Komisji,

2. Lidia Pazderska - członek Komisji,

3. Lidia Komasińska - członek Komisji.

 

§4

Do zadań Komisji należy:

1. reprezentowanie interesów pracowniczych,

2. przygotowywanie i uzgadnianie projektów regulaminów i planów rzeczowo-finansowych,

3. opiniowanie wniosków o udzielenie pomocy socjalnej,

4. wnioskowanie do pracodawcy o uruchomienie środków na pomoc socjalną.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr 8/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 261
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2019-06-19 06:43:56
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-06-19 07:14:26 Dariusz Gozdek
Formatowanie tekstu.