Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Zarządzenie nr 11/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 5 grudnia 2019

w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz.936 ze zm.) zarządzam, co następuje.
 
§1 
Wprowadzam Regulamin wynagradzania pracowników w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
 
§2 
Tracą moc: Zarządzenie nr 6/2018 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 1 października 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni.
 
§3 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania niniejszego zarządzenia do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni.
 
§4 
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Kierownika i Głównemu Księgowemu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
 
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 81
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2020-03-18 11:26:03
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu