Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Zarządzenie nr 12/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 31 grudnia 2019

w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczenej w Kcyni

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719)
 
zarządzam, co następuje:
 
§1
Wprowadza się "Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego" dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§2 
Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią instrukcji. Nowo przyjmowani pracownicy muszą być zapoznani z instrukcją podczas szkolenia wstępnego BHP. Potwierdzeniem zapoznania się z „Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego" jest pisemne oświadczenie złożone do akt osobowych pracownika.
 
§3 
Pracownicy oraz inne osoby przebywające w budynku są zobowiązani do przestrzegania i stosowania zadań określonych w instrukcji.
 
§4 
Instrukcję należy aktualizować raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu. które maja wpływ na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.
 
§5 
Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 12/2017 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni.
 
§6
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi pełniącemu obowiązki służby BHP w osobie Inspektora Magdaleny Bystrej.
 
§7 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 90
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2020-03-18 11:35:51
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-03-18 11:45:05 Dariusz Gozdek
Formatowanie tekstu.