Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Zarządzenie nr 3/2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 20 marca 2020

w sprawie czasowego zawieszenia specjalistycznych usług opiekuńczych i ograniczenia usług opiekuńczych świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

Na podstawie §8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433 i 441), w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa bliskich, oraz naszych pracowników,

zarządzam, co następuje:

§1. Zawiesza się od dnia 20 marca 2020 r., do odwołania wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych.

§2. Ogranicza się od dnia 20 marca 2020 r., do odwołania wymiar wykonywanych usług opiekuńczych, uzależniając go od rozpoznanych potrzeb w środowisku,

§3. Ograniczenie o którym mowa w §2 w przypadku:

1) osób poruszających się przewiduje wymiar usług opiekuńczych wynoszący 1h/dziennie, nie więcej niż 2h/dziennie,

2) osób leżących przewiduje wymiar usług opiekuńczych wynoszący 2h/dziennie, nie więcej niż 4h/dziennie,

§4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w których zmniejszenie godzin usług opiekuńczych mogłoby zagrażać życiu i zdrowiu osoby ich wymagającej, ograniczenia o którym mowa w §3 nie stosuje się.

§5. Ustala się zasady realizacji usług opiekuńczych w okresie wskazanym w §2 obejmujące poniższe ograniczenia:

1) usługi opiekuńcze świadczone będą w szczególności osobom samotnym lub w rodzinie, której członkowie ze względu na wiek i stan zdrowia nie są w stanie zapewnić odpowiedniej pomocy w codziennym funkcjonowaniu;

2) usługi opiekuńcze świadczone będą poprzez wykonywanie podstawowych, niezbędnych czynności np. zaopatrywanie osób w podstawowe produkty żywnościowe i higieniczne, wykupowanie niezbędnych leków, środków opatrunkowych oraz dostarczanie ciepłego posiłku, bez konieczności kontaktu z osobą, której świadczy się usługi;

3) w ramach usług opiekuńczych monitorowany będzie stan zdrowia osób świadczących usługi oraz bezwzględnie nie będą dopuszczone do świadczenia usług opiekuńczych osoby wykazujące objawy przeziębienia lub grypy;

4) w ramach usług opiekuńczych monitorowana będzie na bieżąco sytuacja zdrowotną i bytowa podopiecznych objętych usługami, w szczególności poprzez kontakt telefoniczny;

5) usługi opiekuńcze świadczone będą z uwzględnieniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz bezwzględnego przestrzegania procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa, w szczególności w zakresie przestrzegania zasad higieny osobistej przez osoby świadczące usługi opiekuńcze, z wykorzystaniem środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej;

6) w sytuacji podejrzenia u osoby, u której świadczone są usługi opiekuńcze, wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 nastąpi powiadomienie właściwej miejscowo stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz kontakt telefoniczny z najbliższym szpitalem zakaźnym lub/ i infolinią NFZ: 800 190 590.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 2020 r.

 

Zarządzenie nr 3 z dnia 20 marca 2020 r.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 297
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2020-03-20 13:08:37
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu