Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Zarządzenia Nr 6/2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 1 czerwca 2020

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie § 8 ust. 5 uchwały NR LII/493/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 2014 r. ze zm. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni, § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 ze zm.), w zw. z § 14 ust. 1-5 w zw. z § 18 ust. 1 pkt 2) lit. c) oraz ust. 3 rozporządzenia Radu Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. W związku z obowiązywaniem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19, wprowadza się czasowe ograniczenie funkcjonowania Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni – dalej ośrodka, poprzez wdrożenie następujących działania i zmiany w organizacji pracy ośrodka:

§2. Ośrodek pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

§3. 1. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu budynku ośrodka, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów, nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, przy czym zapisu tego nie stosuje się do osób wymienionych w § 14 ust. 3 pkt 1)-5) rozporządzenia z dnia 29 maja 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

2. Zaleca się, o ile to możliwe, by wizyty osobiste interesantów w siedzibie ośrodka odbywały się po uprzedniej konsultacji telefonicznej z ośrodkiem.

3. Interesanci przebywający na terenie budynku ośrodka zobowiązani są do:

1) zakrywania ust i nosa,

2) założenia jednorazowych rękawiczek ochronnych,

3) zdezynfekowania rąk przy użyciu środków dostępnych przy wejściu do ośrodka,

4) poddania się bezdotykowemu badaniu temperatury,

5) podania swoich dane osobowych i adresowych celem wprowadzenia ich do prowadzonego celu rejestru w wersji elektronicznej. Do rejestru wpisuje się również godzinę wejścia i wyjścia interesanta.

5. Pracownicy bezpośrednio obsługujący interesantów są zobowiązani do stosowania środków do zakrywania ust i nosa oraz używania rękawiczek jednorazowego użytku, zachowania co najmniej 2 metrowej odległości od interesanta.

6. Pracownicy mogą ograniczyć osobisty kontakt z interesantami w ten sposób, że załatwianie spraw wymagających obecności interesantów na terenie budynku ośrodka odbywać się będą mogły w specjalnie do tego przygotowanym i zabezpieczonym pomieszczeniu, znajdującym się od strony wejścia głównego w holu budynku ośrodka.

7. Wszystkie ciągi komunikacyjne, pomieszczenia sanitarne, socjalne oraz biurowe poddaje się bieżącej dezynfekcji, niezwłocznie po wizycie każdego interesanta.

§4. 1. Zaleca się by wszelkich pisma interesantów, kierowanie były drogą poczty tradycyjnej na adres ośrodka: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni, ul. Libelta 28, 89-240 Kcynia, pocztą elektroniczną na adres mgops@mgops-kcynia.pl albo profilem zaufanym lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

§5. W miejscach widocznych na terenie Ośrodka umieszcza się informacje o pracy MGOPS wraz z numerami telefonów.

§6. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone przy stosowaniu środków ochrony osobistej i bezwzględnym przestrzeganiu zasad higieny osobistej, na warunkach określonych w odrębnym zarządzeniu Kierownika Ośrodka.

§7. Ogranicza się pracę w terenie asystentów rodziny i pracowników socjalnych, praca z rodziną/osobą w środowisku odbywa się po uprzednim kontakcie telefonicznym i bezwzględnym przestrzeganiu zasad higieny osobistej, na warunkach określonych w odrębnym zarządzeniu Kierownika Ośrodka.

§8. W przypadku podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych u pracownika nakazuję następujący tryb postępowania: 1) niezwłoczne odizolowanie pracownika poprzez umieszczenie w sali konferencyjnej, 2) powiadomienie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią o zdarzeniu, 3) dalej ściśle według zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią.

§9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej i na stronie internetowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni.

§10. Traci moc Zarządzenie Nr 4/2020. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni.

§11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r. i obowiązuje do dnia jego odwołania.

 

Zarządzenie nr 6 z dnia 1 czerwca 2020 r.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 290
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2020-06-15 09:07:27
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-06-15 09:43:11 Dariusz Gozdek
Formatowanie tekstu.