Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Zarządzenia Nr 7/2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 1 czerwca 2020

w sprawie wykonywania usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie § 8 ust. 5 uchwały NR LII/493/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 2014 r. ze zm. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni, § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 ze zm.), w zw. z § 14 ust. 1-5 w zw. z § 18 ust. 1 pkt 2) lit. c) oraz ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964 ze zm.)


zarządzam, co następuje:


§1. Z dniem 1 czerwca 2020 r., Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni wznawia wykonywanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami w pełnym ich wymiarze, na warunkach przewidzianych w kolejnych przepisach niniejszego zarządzenia.

§2. 1. Wykonywanie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Kcyni usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest możliwe w ramach reżimu sanitarnego - z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zawartych w rekomendacjach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego

2. Osoby wykonujące usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zobowiązane są do przestrzegania w sposób ścisły obowiązujących zasad higieny i bezpieczeństwa w czasie ich realizacji oraz wykonywania ich przy użyciu środków ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk oraz w ramach obowiązku zakrywania ust i nosa, przy pomocy: maski albo przyłbicy, które zostali wyposażeni.

§3. Wykonywanie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Kcyni specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest możliwe wyłącznie po udzieleniu przez rodzica/opiekuna prawnego beneficjanta tych usług oraz osobę je realizującą, pisemnej zgody na ich wykonanie w ramach reżimu sanitarnego, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni.

§5. Traci moc Zarządzenie Nr 3/2020 Kierownika M-GOPS w Kcyni z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia specjalistycznych usług opiekuńczych i ograniczenia usług opiekuńczych świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r., i obowiązuje do dnia jego odwołania.

 

Zarządzenie nr 7 z dnia 1 czerwca 2020 r.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 65
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2020-06-15 09:24:53
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-06-15 09:43:44 Dariusz Gozdek
Formatowanie tekstu.