Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Zarządzenia Nr 8/2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 1 czerwca 2020

w sprawie ograniczenia pracy w terenie asystentów rodziny i pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie § 8 ust. 5 uchwały NR LII/493/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 2014 r. ze zm. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni, § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 ze zm.), w zw. z § 14 ust. 1 - 5 w zw. z § 18 ust. 1 pkt 2) lit. c) oraz ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964 ze zm.) zarządzam, co następuje:


zarządzam, co następuje:


§1. 1. Praca w terenie asystentów rodziny i pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni podlega nadal ograniczeniom w związku z wystąpieniem stanu epidemii i realizowana jest zgodnie ze wskazaniami przewidzianymi w § 2 niniejszego Zarządzenia.

2. Zalecaną formą kontaktu asystentów rodziny i pracowników socjalnych Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni ze środowiskiem jest kontakt telefoniczny.

§2. 1. W uzasadnionych okolicznościami sprawy sytuacjach, asystenci rodziny i pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni mogą wykonywać pracę w terenie w ramach reżimu sanitarnego - z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zawartych w rekomendacjach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

2. Praca w terenie asystentów rodziny i pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni powinna być przeprowadzona po uprzedniej ich konsultacji telefonicznej ze środowiskiem.

3. Asystenci rodziny i pracownicy socjalni Miejsko-Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni zobowiązane są do przestrzegania w sposób ścisły obowiązujących zasad higieny i bezpieczeństwa w czasie realizacji pracy w terenie oraz wykonywania jej przy użyciu środków ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk oraz w ramach obowiązku zakrywania ust i nosa, przy pomocy: maski albo przyłbicy, w które zostali wyposażeni.

§3. 1. Wykonywanie pracy w terenie przez asystentów rodziny i pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni jest możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody osoby w stosunku do której środowiska praca w terenie będzie wykonywana, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zgoda, o której stanowi ust. 1 nie jest wymagana w sytuacji, powzięcia przez asystenta rodziny lub pracownika socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni, informacji o konieczności przeprowadzenia w środowisku pracy w terenie, z uwagi na życie lub zdrowie albo dobro osoby w nim przebywającej.

§4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r., i obowiązuje do dnia jego odwołania.

 

Zarządzenie nr 8 z dnia 1 czerwca 2020 r.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 102
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2020-06-15 09:43:52
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu