Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Zarządzenia Nr 10/2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 1 lipca 2020

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zastępcy Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni

Na podstawie § 8 ust. 5 uchwały NR LII/493/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 2014 r. ze zm. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni, oraz § 6 Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni wprowadzonego Zarządzeniem Nr 5/2019 z dnia 01.04.2019 r. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni.

§1 1. Upoważniam Panią Iwonę Krakowiak - Zastępcę Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni do zastępowania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni w zakresie wszystkich czynności należących do kompetencji Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni w czasie jego nieobecności,

2. W zakresie niniejszego upoważnienia, Zastępca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni upoważniony jest również, w czasie obecności Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna i służy zapewnieniu ciągłości działania i bieżącego funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni;

2. sprawdzania pod względem merytorycznym rachunków i faktur dot. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni;

3. podpisywania dekretacji dokumentów finansowo-księgowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni oraz zatwierdzania ich do wypłaty (m.in. rachunki, faktury, listy wypłat wynagrodzeń pracowników, listy wypłat przyznawanych świadczeń);

4. podpisywania sprawozdań finansowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni;

5. podpisywanie dyspozycji do przekazania środków oraz przesunięć finansowych dot. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni;

6. zatwierdzania poleceń księgowania dot. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni;

7. zatwierdzania zleceń na usługi i sprzedaż dot. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni, zamówień itp. (np. szkoleń, prenumerat, licencji);

8. zatwierdzania przelewów wychodzących z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni (podpisem elektronicznym i tradycyjnym);

9. podpisywania korespondencji wychodzącej z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni.

 

§2. Niniejsze upoważnienie ważne jest w czasie zatrudnienia osoby upoważnionej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni.
 

§3. Wcześniejsze odwołanie upoważnienia wymaga formy pisemnej.
 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.


Zarządzenie nr 10 z dnia 1 lipca 2020 r.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 69
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2020-07-13 06:42:54
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu