Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Poszukiwany pedagog do pracy z grupą w ramach Akademii świadomego rodzica i specjalista terapii uzależnień
przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców pn. "Akademia świadomego rodzica" oraz Realizacji programu psychoterapii dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i współuzależnionych
tryb zamówienia: otwarty
zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy: MGOPS.271.2.6.2020
wartość: przekraczająca 5000 euro
termin składania ofert: 10 grudnia 2020 r. do godziny 14:00
wynik postępowania: Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień "Koliber", ul. Drzymały 1, 89-100 Nakło nad Notecią

 

Zaproszenie do złożenia oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Nr rejestru postępowań: MGOPS.271.2.6.2020

 

Zamawiający:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
ul. Libelta 28
89-240 Kcynia
NIP 558-16-24-258

 

Opis przedmiotu zamówienia:

1. „Akademia świadomego rodzica”

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia warsztatów dla rodziców dotyczących podnoszenia kompetencji rodzicielskich pn. „Akademia świadomego rodzica”.

Celem warsztatów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności do konstruktywnego wypełniania roli rodzica oraz rozpoznanie i korekta nieprawidłowych postaw oraz zachowań.

W ramach warsztatów uczestnicy zdadzą sobie sprawę z własnych deficytów w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich oraz zdobędą wiedzę pozwalającą na rozwinięcie i udoskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz komunikacyjnych w relacji rodzic-dziecko.

Zakres tematyczny warsztatów określony został poniżej:

1. Cechy rodziny zdolnej zadbać o dobro dziecka, jego poczucie bezpieczeństwa i harmonijny rozwój psychofizyczny, w tym funkcje rodziny;

2. Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży;

3. Zasady prawidłowej komunikacji interpersonalnej, w tym w relacji rodzic-dziecko – z uwzględnieniem treningu porozumiewania się bez przemocy w rodzinie;

4. Umiejętne stawianie dzieciom granic i skuteczne zachęcanie do współdziałania;

5. Wpływ postaw rodzicielskich na rozwój osobowości dzieci i młodzieży – utrwalanie praw;

6. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów;

7. Modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka;

8. Trening skutecznych metod wychowawczych;

9. Kontynuowanie oddziaływania wychowawczego w okresie wczesnej i późnej adolescencji.
 

Do ofert należy dołączyć program przebiegu zajęć z rodzicami uwzględniający metodologię pracy.

Wymagania dot. osoby prowadzącej: wykształcenie pedagogiczne, doświadczenie w pracy z grupą.

Minimalna liczba godzin: 20, dla jednej lub 2 grup po maksymalnie 15 osób.

 

2. Realizacja programu psychoterapii dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i współuzależnionych

Prowadzenie terapii grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Prowadzenie indywidualnych sesji terapeutycznych z klientami z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych lub osobami współuzależnionymi w wymiarze 4 godzin tygodniowo.

Wymagania dot. osoby prowadzącej: terapeuta minimum w procesie certyfikacji na terapeutę uzależnień.

Realizacja obu zadań w okresie 01.01.2021-31.12.2021, w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni lub w innym miejscu na terenie Kcyni wskazanym przez MGOPS.

 

Sposób przygotowania oferty:

Oferta w formie pisemnej powinna zawierać następujące informacje:

- cenę jednostkową netto, brutto ( podatek VAT), jak też łączną wartość oferty;

- do oferty należy dołączyć program przebiegu zajęć z rodzicami uwzględnieniem metodologii pracy,

- dokumenty potwierdzające wykształcenie,

- dokumenty potwierdzające doświadczenie.


Kryteria oceny: cena - 80% a doświadczenie - 20%.


Oferty należy składać w siedzibie MGOPS w Kcyni biurze podawczym do dnia 10.12.2020 r. do godz. 14:00.
 

Osoba wyznaczona do porozumiewania się z wykonawcami: Agnieszka Witkowska, tel. 52 3847 678.
 

Opis przedmiotu zamówienia dot. Akademii świadomego rodzica oraz Realizacji programu psychoterapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych (402,28 KB pdf)

Protokół z wyboru ofert dot. MGOPS.271.2.6.2020 (514,3 KB pdf)

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 70
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2020-12-01 13:43:38
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-12-14 13:53:51 Dariusz Gozdek
Opublikowanie informacji o wybranym wykonawcy.
2020-12-01 13:48:32 Dariusz Gozdek