Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Zarządzenie Nr 22/2020 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 13 listopada 2020

w sprawie przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego stanowisk pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. 2020 r. poz. 1320) oraz w związku z § 39a Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.), zarządzam, co następuje:
 
§1 
Zmienia się zarządzenie nr 4/2014 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni w ten sposób, że do odwołania dodaje się karty nr 13, 14, 15 oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy potencjalnie narażonych na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni w okresie epidemii, określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
 
§2 
Zobowiązuje się pracowników Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni do zapoznania i przestrzegania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni, w brzemieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 37
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2020-12-18 08:03:52
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu