Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
Zarządzenie Nr 12.2023 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 3 lipca 2023 r.

w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960 ze zm.), w zw. z uchwałą Rady Miejskiej w Kcyni nr XXXIV/266/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kcyni ze zm. zarządzam, co następuje:

 

§1

Wprowadzam Regulamin wynagradzania pracowników w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania niniejszego zarządzenia do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2023.

 

§3

Traci moc Zarządzenie nr 4.2023 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie Regulaminu wynagradzania w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni.

 

§4

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Kierownika i Głównemu Księgowemu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kcyni

Agnieszka Witkowska 

 

Zarządzenie nr 12.2023 z dnia 3 lipca 2023 r. (393,71 KB pdf)

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12.2023
Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kcyni
z dnia 3 lipca 2023r.

 

Regulamin wynagradzania pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni

 

Rozdział I. Postanowienia wstępne

 

§ 1

Regulamin wynagradzania pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni zwany dalej Regulaminem określa:

1) wykaz stanowisk, z uwzględnieniem podziału na stanowiska kierownicze urzędnicze, urzędnicze, pomocnicze i obsługi,

2) minimalne wymagania kwalifikacyjne pracowników niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach,

3) warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach,

4) warunki przyznawania i sposób wypłacania dodatku specjalnego dla osób, o których mowa w art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 530 ), w tym maksymalny poziom dodatku specjalnego.

5) warunki przyznawania i sposób wypłacania premii uznaniowej i nagród innych niż nagroda jubileuszowa,

6) warunki i sposób przyznawania dodatków funkcyjnych oraz dodatków dla pracowników socjalnych z tytułu świadczenia pracy socjalnej w środowisku.


§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) pracodawcy – rozumie się przez to Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

2) pracownikach – rozumie się przez to osoby zatrudnione u Pracodawcy w ramach stosunku pracy, o których mowa w § 3, bez względu na rodzaj umowy o pracę i wymiar czasu pracy,

3) wynagrodzeniu zasadniczym – rozumie się przez to wynagrodzenie wynikające
z indywidualnie przyznanej danemu pracownikowi w umowie o pracę stawki i kategorii zaszeregowania,

4) maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego – rozumie się przez to maksymalne wynagrodzenie w danej kategorii zaszeregowania określone w załączniku Nr 1 do Regulaminu.


§ 3

Ustala się:

1. Tabelę maksymalnych miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

2. Wykaz stanowisk, wymagań kwalifikacyjnych na poszczególnych stanowiskach oraz poziomów wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

3. Tabelę maksymalnych miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego.


§ 4

Regulamin obejmuje wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.


§ 5

1. Pracownikom, odpowiednio do rodzaju pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonaniu, a także ilości i jakości świadczonej pracy, przysługują bądź mogą przysługiwać składniki wynagrodzenia określone w Regulaminie oraz składniki wynagrodzenia przewidziane w ustawie o pracownikach samorządowych oraz w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

2. Pracownikom przysługują ponadto inne składniki wynagrodzenia, przewidziane w przepisach prawa pracy, które stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku zawarcia z pracownikiem umowy o pracę, w ramach której świadczy on na rzecz pracodawcy pracę na dwóch lub więcej stanowiskach wg różnych kategorii zaszeregowania, pracodawca, przy wyliczeniu wynagrodzenia, bierze pod uwagę najwyższą dla tego pracownika, kategorię zaszeregowania.

 

Rozdział II. Wynagrodzenie zasadnicze


§ 6

1. Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze pracownika wynika z przyznanej mu kategorii zaszeregowania i kwoty wynagrodzenia zasadniczego,

2. Tabela miesięcznych kwot maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników jest określona w załączniku nr 1 do Regulaminu.

3. Wykaz stanowisk pracowniczych, szczegółowe wymagania kwalifikacyjne na poszczególnych stanowiskach, kategorie zaszeregowania oraz poziom wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

Rozdział III. Dodatkowe składniki wynagrodzenia


§ 7

1. W przypadkach i na warunkach określonych poniżej pracownikowi przysługują następujące dodatkowe składniki wynagrodzenia:

1) dodatek stażowy,

2) dodatek funkcyjny,

3) dodatek specjalny,

4) dodatek dla pracowników socjalnych z tytułu świadczenia pracy socjalnej w środowisku,

5) inne świadczenia na podstawie przepisów odrębnych, w tym programów i projektów.

2. Z tytułu prawidłowo wykonywanych obowiązków służbowych pracownikowi może być przyznana nagroda na dzień pracownika samorządowego, na dzień pracownika socjalnego a także w innych uzasadnionych przypadkach.


§ 8

Warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego

1.Pracownikowi zatrudnionemu na kierowniczym stanowisku urzędniczym przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Wykaz stanowisk osób, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 2 do Regulaminu oraz załącznik nr 3, który określa tabela maksymalnych miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego.

3. Za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, korzystaniem z urlopów związanych z rodzicielstwem albo ze świadczeń o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wysokość dodatku oblicza się zgodnie § 11 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r. w sprawie sposobu ustalania wynagradzania w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę do obliczania odszkodowań , odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

4. W razie innej niż wymieniona w ust. 3 nieobecności pracownika za którą zachowuje prawo do wynagrodzenia przy ustalaniu wysokości dodatku stosuje się przepisy § 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r. w sprawie sposobu ustalania wynagradzania w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę do obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.


§ 9

Warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego

1. Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań pracownikowi może być przyznany dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny pracodawca przyznaje na czas określony, nie dłuższy niż rok.

3. Za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, korzystaniem z urlopów związanych z rodzicielstwem albo ze świadczeń o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wysokość dodatku oblicza się zgodnie § 11 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r. w sprawie sposobu ustalania wynagradzania w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę do obliczania odszkodowań , odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

4. W razie innej niż wymieniona w ust. 3 nieobecności pracownika za którą zachowuje prawo do wynagrodzenia przy ustalaniu wysokości dodatku stosuje się przepisy § 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r. w sprawie sposobu ustalania wynagradzania w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę do obliczania odszkodowań , odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

5. Dodatek specjalny może być przyznany pracownikowi do wysokości 40% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Pracownikowi, któremu dodatek funkcyjny nie przysługuje dodatek specjalny może być przyznany do wysokości 50% wynagrodzenia zasadniczego.

6. Dodatek specjalny może zostać cofnięty przed upływem okresu na który został przyznany, jeżeli ustały przyczyny uzasadniające jego przyznanie lub też realizacja zadań za które jest wypłacany budzi zastrzeżenia.


§ 10

1. Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej ustawą o pomocy społecznej.

2. W przypadku zatrudnienia w mniejszym wymiarze czasu pracy dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.


§ 11

1. Tworzy się fundusz nagród w wysokości procentowej osobowego funduszu płac określanej corocznie w zarządzeniu Burmistrza w sprawie określenia założeń do projektu budżetu gminy na dany rok, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Środki finansowe na fundusz płac niewykorzystane w danym roku mogą zwiększyć wysokość funduszu nagród, o którym mowa w ust.1 i mogą zostać przeznaczone na nagrody dla pracowników.

3. Przyznając nagrody Pracodawca bierze pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

1) zaangażowanie w pracę,

2) przejawienie inicjatywy i samodzielności (innowacyjność),

3) kreatywność,

4) poszukiwanie nowych rozwiązań,

5) samodoskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji,

6) rozwiązywanie przez pracownika zagadnień precedensowych o szczególnym stopniu trudności i znaczeniu dla pracy Ośrodka.

 

Rozdział IV. Postanowienia końcowe


§12

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych.


§13

Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni dnia podania niniejszego Regulaminu do wiadomości pracowników, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 

Załącznik Nr 1

Tabela maksymalnych miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego
Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

4300

4300

4300

4300

4500

4640

4900

5000

5400

5500

6000

6200

6400

6500

6700

6700

6700

7300

7300

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 131
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2023-07-20 14:34:51
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu